Naziv modula: MEHATRONSKI SISTEMI 1  M 12a

Trajanje modula: 123 časova

Razred: Četvrti

 

CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI  MODULA

 • Osposobljavanje učenika da  identifikuje mehatronski sistem u oblasti mašina i opreme i objasni njegovo funkcionisanje

 

 • Osposobljavanje učenika za puštanje u rad mehatronskog sistema posle montaže ili remonta

 

 1. prepozna mehatronski sistem na osnovu dokumentacije ili vizuelno (u koliko dokumentacije nema ili je nekompletna)
 2. identifikuje komponente karakterističnih mehatronskih sistema:
  - CNC mašine
  - robota i manipulatora
  - transportnog sistema
  - sistema punjenja
  - sistema skladištenja
  - birotehničkih sistema
 3. objasni ulogu i značaj pojedinih komponenti mehatronskog sistema:
  - CNC mašine
  - robota i manipulatora
  - transportnog sistema
  - sistema punjenja
  - sistema skladištenja
  - birotehničkih sistema
 4. objasni princip rada svakog od navedenih mehatronskih sistema
 5. predloži odgovarajuću zamenu pojedinih (kompatibilnih) komponenti bez uticaja na rad mehatronskog sistema
 6. predloži rešenje za postavljanje kratkih veza (by pass)  radi omogućavanja rada  dela mehatronskog sistema
 7. napravi šemu postojećeg mehatronskog sistema
 8. sagleda dodatne mogućnosti mehatronskog sistema
 9. usvoji  logiku gradnje mehatronskog sistema
 10. proveri logiku rada mehatronskog sistema izradom test komada ili jednog radnog ciklusa.
 • Osnovni tipovi mehatronskih sistema i logika funkcionisanja (
 • CNC mašine:
  - upravljačke jedinice (struktura, karakteristike, pregled najznačajnijih UJ)
  - mehanički moduli (postolja, prenosnici, pogonski sistemi...)
  - princip rada
  - osnove ručnog programiranja (G kod)
  - praktični problemi
 • Roboti i manipulatori:
  - osnovni pojmovi
  - vrste robota prema minimalnoj konfiguraciji
  - robotske ruke
  - autonomni roboti
  - koncept pozicioniranja
  - pregled komercijalnih  robota
  - završni uređaji
  - osnove programiranja
  - praktični problemi
 • Transportni sistemi:
  - vrste
  -princip rada
  - upotrebne karakteristike
  - praktični problemi
 • Sistemi za punjenje mašine:
  - vrste
  -princip rada
  - upotrebne karakteristike
  - praktični problemi
 • Automatska skladišta i evidentiranje stanja
  - praktični problemi
 • Mehatronski sistemi u kancelarijskom poslovanju
  - praktični problemi