Naziv modula: MEHATRONSKI SISTEMI 2  M 12b

Trajanje modula: 123 časa

Razred: Četvrti

CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI  MODULA

 • Osposobljavanje učenika da  identifikuje mehatronski sistem u procesnoj industriji i objasni njegovo funkcionisanje
 • Osposobljavanje učenika za puštanje u rad mehatronskog sistema posle montaže ili remonta

 

 1. prepozna mehatronski sistem na osnovu dokumentacije ili vizuelno (ukoliko dokumentacije nema ili je nekompletna)
 2. identifikuje komponente karakterističnih mehatronskih sistema:
  - sistem snabdevanja energijom
  - sistem dopreme sirovina
  - sistema za unos sirovine (doziranje i mešanje)
  - sisteme karakteristične za sam proces
  - transportni sistemi
  - sistem pakovanja proizvoda
  - sistem skladištenja sa praćenjem stanja
 3. objasni ulogu i značaj pojedinih komponenti mehatronskog sistema:
  - sistem snabdevanja energijom
  - sistem dopreme sirovina
  - sistema za unos sirovine (doziranje i mešanje)
  - sisteme karakteristične za sam proces
  - transportni sistemi
  - sistem pakovanja proizvoda
  - sistem skladištenja sa praćenjem stanja
 4. objasni princip rada navedenih mehatronskih sistema
 5. predloži odgovarajuću zamenu pojedinih komponenti bez uticaja na rad mehatronskog sistema
 6. predloži rešenje za postavljanje kratkih veza (by pass)  radi omogućavanja rada  dela mehatronskog sistema
 7. napravi šemu postojećeg mehatronskog sistema
 8. sagleda dodatne mogućnosti mehatronskog sistema
 9. usvoji logiku gradnje mehatronskog sistema
 10. proveri logiku rada mehatronskog sistema probnim radnim ciklusom
 • Osnovni tipovi mehatronskih sistema i logika funkcionisanja
 • Razvodna postrojenja, kotlovska postrojenja, kompresorske stanice:
  - vrste
  - princip rada
  - upotrebne karakteristike
 • Izmenjivači toplote:
  - vrste
  - princip rada
  - upotrebne karakteristike
 • Transport fluida i rasutog materijala (praškastog):
  - vrste
  - princip rada
  - upotrebne karakteristike
 • Uređaji karakteristični za procese:
  - hemijska industrija (naftna industrija, kozmetička industrija, farmaceutska...)
  - prehrambena industrija (mlekare, pekare, pivare, ...
  - ostale procesne industrije (cementare...
 • Transportni sistemi:
  - vrste
  - princip rada
  - upotrebne karakteristike
 • Sistemi pakovanja i etiketiranja:
  - vrste
  - princip rada
  - upotrebne karakteristike
 • Sistemi skladištenja:
  - vrste
  - praćenje stanja
 • Praktični problemi