Naziv modula: TESTIRANJE I DIJAGNOSTIKA MEHATRONSKIH SISTEMA M 13

Trajanje modula: 185 časova

Razred: Četvrti

 

CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI  MODULA

  • Osposobljavanje učenika da  samostalno testira i dijagnostikuje  mehatronske sisteme

1. vizuelno proveri ispravnost mašine

2. sakupi relevantne informacije o mašini/sistemu i nastalom kavaru

3. proveri  napajanje elektro-ormana strujom, napajanje pogonskog dela i upravljačkog bloka i isključi izvore napajanja, po potrebi

4. proveri ispravnost upravljačkog bloka, aktuatora, hidrauličnog agregata, jedinice za pripremu vazduha, cevne vodove i priključke na curenje

5. razlikuje vrste i odabere odgovarajući test-program

6. opiše proceduru testiranja

7. testira  sistem po propisanoj proceduri od strane proizvođača

8. proceni, nakon testiranja, bezbednost i sigurnost sistema

9. dijagnostikuje kvar i utvrdi vrstu greške

10. opiše vrste karakterističnih kvarova u mehatronsklim sistemima

11. podesi/postavi parametre sistema

12. vodi evidenciju

13. razume važnost testiranja i dijagnostikovanja i obavlja ih na savestan, odgovoran i efikasan način

  • Šeme karakterističnih instalacija sistema
  • Testovi:

-vrste

-načini izbora testa

-uloga izabranog testa

-način primene testa

  • Kvarovi:

-tipični kvarovi u sistemu

-načini lociranja kvarova

-uzroci kvarova

-analiza kvara

-vrste intervencije u zavisnosti od kvara

  • Postupci testiranja i ispitivanja ispravnosti električnih, elektronskih, hidrauličkih, pneumatskih  i mehaničkih komponenti

-procedure testiranja prema putstvu proizvođača

-vrste testiranja i ispitivanja (periodično, preventivno i dijagnostičko)

-analiza rezultata testiranja

  • Podešavanje/postavljanje parametara sistema:

-karakteristični parametri

-načini podešavanja/postavljanja

  • Greške u sistemima:

-vrste grešaka

-karakteristične greške

-mogući načini otklanjanja grešaka

  • Sastavljanje lista i izveštaja