Naziv modula: ODRŽAVANJE I MONTAŽA MEHATRONSKIH SISTEMA M14

Trajanje modula: 185 časova

Razred: Četvrti

ЦИЉЕВИ МОДУЛА

ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  МОДУЛА

 • Оспособљавање ученика да  самостално одржава и монтира компоненте мехатронских система

 

1.припрема; радни простор, алат, документацију, мерну опрему, пробни сто

2.одабере и  користи каталоге произвођача мехатронског система и његових компоненти и одговарајуће замене (упоредне табеле)

3.анализира шему повезивања

4.повезује елементе мехатронског система

5.донесе одлуку о интервенцији на основу спроведене процедуре дијагностиковања

6.процени да ли су оштећења компоненте таква да  је логично радити поправку

7.утврди неопходне процедуре за отклањање квара

8.изабере најповољнији метод демонтаже компоненте која је у квару и потребне алате, прибор и помоћна средства, у складу са препорукама и прописима произвођача

9.обезбеди исправне делове система од оштећивања при демонтажи неисправних компоненти

 1. демонтира дотрајале и неисправне компоненте по прописаној/препорученој процедури
 2. очисти, одмасти и подмаже компоненте мехатронског система
 3. обезбеди цевоводе и прикључке од истицања радног флуида
 4. замени компоненте, радне флуиде и мазива према упутству произвођача опреме
 5. састави спецификацију и требује замењене делове
 6. подеси/постави и коригује параметре система према спецификацији произвођача
 7. замени елементе који су одрадили прописани број часова преме планском превентивном одржавању
 8. евидентира сваку интервенцију одржавања
 9. примени мере заштите на раду
 10. разуме важност одржавања и монтаже и те послове обавља на савестан, одговоран и ефикасан начин
 • Безбедност људи и опреме у процесу одржавања и монтаже мехатронских система.
 • Примена стандарда и упутстава произвођача
 • Анализа шема мехатронских система
 • Принципи и логика демонтаже и монтаже
 • Методе и опрема за чишћење, одмашћивање и подмазивање компоненти мехатронских система
 • Врсте отказа и кварова, начини и оправданост отклањања кварова на компоненатама нехатронских система
 • Поступци отклањања кварова на карактеристичним компоненатама  мехатронског система
 • Поступци превентивног одржавања
 • Подешавање/постављање параметара мехатронског система
 • Кварови и оштећења као последица погрешног одржавања и монтаже мехатронских система

 

Пројектни задаци

1. Поступак за отклањање типичног или конкретног квара

2. Отклањање квара на дидактичкој опреми (симулација)