Naziv predmeta:

ISTORIJA – izabrane teme

Godišnji fond časova:

74 časa

Razred: 

Prvi

Ciljevi predmeta

  1. osnovnih pojmova istorijske  nauke;
  2. društva i društvenih odnosa u prošlosti;
  3. uticaja privrede na društvo i način života;
  4. pojma država i njenog razvitka u vremenu i prostoru;
  5. razvojnosti kulturnih pojava i procesa;
  6. verovanja i običaja i  povezanosti vere i kulture u prošlosti i sadašnjosti
  7. ekonomskih promena u prošlosti i sadašnjosti i posledice tih promena na društvo, državu i kulturu;

8.       uloge pojedinaca u pojavama i procesima prošlih i sadašnjih vremena

 

 

TEMA

CILJEVI 

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da : 

PREPORUČENI SADRŽAJI  PO TEMAMA 

Priče iz starina  

·       Upoznavanje verovanja i običaja naroda u prošlosti i sadašnjosti

·       Razumevanje mitova kao predstave sveta u određenom istorijskom vremenu

·       poznaje verske predstave ljudi u prošlosti;

·       poznaje običaje ljudi u prošlosti i sadašnjosti;

·       uoči sličnosti i razlike u običajima verskih zajednica;

·       objasni mit kao obeležje određenog kulturno-istorijskog perioda;

·       objasni biljne i životinjske predstave u mitovima, religiji, običajima, likovnim predstavama...

·       Politeizam, monoteizam – judaizam, hrišćanstvo, islam

·       Post, Božić, Uskrs, slava, Kurban Bajram, Jon Kipur

Problemi savremenog sveta 

o   Prepoznavanje problema savremenog sveta

·       uoči promene u svetu u drugoj polovini XX veka koje su izazvane ekonomskim i vojno-političkim pregrupisavanjem;

·       uoči ekološke probleme savremenog sveta

·       uoči tehnološki razvoj savremenog sveta

·       uoči suprotnosti izazvane tehnološkim razvojem savremenog sveta

·       Evropske i svetske institucije

·       Problem siromaštva

·       Ekološki problemi

·       Problemi u obrazovanju

·       Nuklearni otpad

·       Savremena industrija

Znameniti srbi

·       Razumevanje međuzavisnosti pojedinca, društva i kulture u prošlosti i sadašnjosti

·       Sticanje znanja o znamenitim Srbima koji su obeležili epohe u kojima su živeli

·       Razvijanje kritičkog stava prema njihovoj ulozi u društvu

 

·       poznaje načine na koje društvo i kultura utiču na formiranje ličnosti i ponašanja pojedinaca;

·       objasni uloge pojedinca za razvoj nacije, društva i kulture;

·       razlikuje naučno-istorijske od slobodnih i tendecioznih ili mitskih interpretacija

·       Državnici

·       Vladari

·       Pisci

·       Slikari...

Migracije

 

·       Sticanje znanja o migracijama kao konstantnim pojavama u istoriji ljudskog društva;

·       Razumevanje uzročno-posledičnih veza privredno-ekonomskog, političkog i kulturnog razvoja društva u odnosu na migracije.

·       navede osnovne činioce migracija kao društvenih pojava;

·       analizira dinamiku unutar društva koja dovodi do pojačanog kretanja društva;

·       objasni uticaj migracija na svakodnevni život ljudi

·       Pojam i tipovi migracija

·       Najstarije ljudske migracije (praistorijske, biblijske, migracije antičkog sveta)

·       Velika seoba naroda (od Huna do Mađara)

·       Kolonizacija Novog sveta

·       Savremene migracije (privredno-ekonomske, političke, prisilne)

·       Srpske seobe (od Zakarpatja do XX veka)

Vojska,oružje, rat

 

·       Sticanje znanja o oružju, vojsci i ratovima

·       Razvijanje kritičkog stava prema ratu kao društvenoj pojavi

·       opiše razvoj oružja, vojne organizacije i tipove rata;

·       objasni ulogu pojedinca u ratu kao društvenoj pojavi;

·       razlikuje negativne i pozitivne posledice rata;

·       argumentovano diskutuje o ratu kao društvenoj pojavi;

·       karakteristične ratove određene epohe

·       tipove rata (osvajački, odbrambeni, kolonijalni....)

·       najveće vojskovođe i njihovo vreme (npr. Aleksandar Makedonski, Hanibal, Napoleon)

·       karakteristične bitke određenih epoha

·       ratovi XX veka (međunarodne konvencije)

Život i običaji na dvoru

 

Sticanje znanja o životu i običajima na evropskim dvorovima

 

·       objasni ulogu dvora u društvenom, političkom, ekonomskom i kulturnom razvoju države;

·       kritički i analitički sagleda uslovljenost života na dvoru pripadnošću određenom kulturnom području;

·       razlikuje pozitivne i negativne posledice života na dvoru na ukupan društveni razvoj.

·       Pojam monarhije

·       Zapadnoevropski dvor (odabrani primeri i opšta obeležja)

·       Vizantijski dvor (odabrani primeri i opšta obeležja)

·       Osmanlijski dvor (odabrani primeri i opšta obeležja)

·       Srpski dvor (odabrani primeri i opšta obeležja)

 

Srpska revolucija 1804-1835

 

·       Sticanje znanja o srpskoj revoluciji kao najznačajnijem događaju borbe za nacionalno oslobođenje

·       Razumevanje aspekata srpske revolucije kao društvene pojave

 

·       objasni uzroke, tok i posledice srpske revolucije

·       sagleda srpsku revoluciju kao deo širih evropskih zbivanja

·       navede najznačajnije ličnosti i njihovu ulogu u srpskoj revoluciji

·       objasni politički, sociološki i kulturni aspekt srpske revolucije

·       objasni značaj formiranja državnih institucija i kodifikovanog prava i utemeljenja novovekovnih srpskih dinastija

·       Turska na prelazu iz XVIII u XIX vek

·       Buna na dahije

·       Ustanci

·       Društvene i privredne promene u Srbiji

·       Izgradnja moderne srpske države

·       Srpska revolucija u kontekstu evropskih zbivanja

·       Značajne ličnosti revolucije

Kultura srba na prelazu iz xix u xx vek

·       Sticanje znanja o kulturi Srba na prelazu iz XIX u XX vek  

·       Razumevanje različitih kulturnih uticaja na prostoru Srbije

·       Uočavanje međuzavisnosti pojedinca, društva i kulture

 

·       prepozna osnovne karakteristike kulturnog preobražaja kod Srba na prelazu iz XIX u XX vek  

·       razlikuje način života stanovnika grada i sela u odnosu na regiju

·       razlikuje dinamiku promena, načina života pojedinca u odnosu na društvenu pripadnost

·       navede uslove koji određuju kulturne procese

·       objasni način na koje društvene institucije i institucije kulture služe zadovoljenju ličnih i zajedničkih potreba

·       obrazovanje kod Srba

·       novi umetnički pravci u :književnosti, likovnoj umetnosti, arhitekturi, muzici (romantizam, realizam, impresionizam)

·       kultura života u gradu i selu

·       evropeizacija Srbije

 

Srpske dinastije

·       Sticanje znanja o istorijskom periodu kojem odabrana dinastija pripada

·       Sticanje znanja o ulozi i značaju dinastije za epohu kojoj pripada

·       odredi epohu kojoj dinastija pripada

·       opiše pojedinca, pripadnika odabrane dinastije, i njegovu ulogu u nacionalnom i evropskom kontekstu

·       kritički se odnosi prema mestu i ulozi dinastije i pojedinca, pripadnika dinastije (vladar),  u istorijskom razvitku Srba

·       opiše uticaj dinastije na politički, ekonomski i kulturni razvitak države

·       Pojam dinastije i principi nasleđivanja

·       Uloga dinastije i pojedinaca u političkom, privrednom i kulturnom razvitku Srbije

·       Dinastički sukobi

 

Građanske revolucije-put ka modernoj naciji

 

·       Negovanje svesti o nacionalnoj pripadnosti i razvijanje duha tolerancije prema pripadnicima drugih nacija

·       objasni pojam nacije i proces njenog razvoja

·       analizira pozitivne i negativne aspekte procesa stvaranja nacije na primeru sopstvenog naroda

·       objasni značaj građanskih revolucija za razvoj nacije

·       razlikuje nacionalizam, šovinizam i patriotizam

·       Pojam nacije kroz ideje Francuske građanske revolucije

·       Ideje Francuske građanske revolucije u revolucionarnim pokretima evropskih nacija

·       Nacionalno ujedinjenje (Nemačka, Italija.....)

·       Srpsko nacionalno pitanje i nacionalna pitanja u tri velika carstva (Rusija, Austro-Ugarska, Turska)

·       Nacionalizam, šovinizam, patriotizam

·       Nacija danas

Balkan između istoka i zapada

 

·       Razumevanje prožimanja različitih kulturnih, geopolitičkih i ekonomskih uticaja i interesa na Balkanu

·       opiše geopolitički položaj Balkana

·       opiše prožimanje različitih kulturnih, geopolitičkih i ekonomskih interesa na Balkanu

·       Podela Carstva i doseljavanje Slovena

·       Velika šizma

·       Balkan na razmeđu različitih uticaja (Vizantija, Turska, Zapadna  Evropa)

·       Istočno pitanje

  1. Balkan u geopolitičkoj podeli XX veka

Izumi

 

·       Upoznavanje učenika sa predmetima koje je čovek izumeo i sa njihovom primenom

·       Uočavanje linije razvojnosti izuma

·       Poznavanje ličnosti koje su svojim izumima doprinele promeni slike sveta

·       navede najznačajnije izume čoveka u prošlosti i sadašnjosti

·       opiše razvojnost čovekovih izuma

·       objasni kako je čovek koristio izume

·       poznaje ličnosti čiji izumi su doprineli promeni slike sveta

·       Izumi menjaju sliku sveta

·       Izumi izazivaju otpore

·       Izumi unapređuju privredu i menjaju sliku društva

·       Značajne ličnosti i njihovi izumi

Industrijske revolucije

 

·       Poznavanje ključnih pronalazaka za industrijske revolucije

·       Razumevanje perioda industrijske revolucije

·       Uočavanje značaja promena u privredi i društvu koje su nastale u vreme industrijskih revolucija

·       navede najznačajnije pronalaske u pojedinim industrijskim revolucijama

·       objasni uticaj industrijskih revolucija na razvoj društva

·       opiše promene u odnosima u svetu u vreme industrijskih revolucija

·       objasni značaj industrijskih revolucija na promene u svakodnevnom životu ljudi

·       poznaje ličnosti značajne za industrijske revolucije

·       znati najznačajnije pronalaske u pojedinim industrijskim revolucijama

·       uviđati promene u razvoju privrede zahvaljujući industrijskim revolucijama

·       znati uticaj industrijskih revolucija na razvoj društva

·       znati promene u odnosima u svetu u vreme industrijskih revolucija

·       uočiti značaj industrijskih revolucija na promene u svakodnevnom životu ljudi

·       poznavati ličnosti značajne za industrijske revolucije

 

 

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

TEMA

CILJEVI

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da :

yPREPORUČENI SADRŽAJI  PO TEMAMA

Priče iz starina

·       Upoznavanje verovanja i običaja naroda u prošlosti i sadašnjosti

·       Razumevanje mitova kao predstave sveta u određenom istorijskom vremenu

·       poznaje verske predstave ljudi u prošlosti;

·       poznaje običaje ljudi u prošlosti i sadašnjosti;

·       uoči sličnosti i razlike u običajima verskih zajednica;

·       objasni mit kao obeležje određenog kulturno-istorijskog perioda;

·       objasni biljne i životinjske predstave u mitovima, religiji, običajima, likovnim predstavama...

·       Politeizam, monoteizam – judaizam, hrišćanstvo, islam

·       Post, Božić, Uskrs, slava, Kurban Bajram, Jon Kipur

Problemi savremenog sveta

o   Prepoznavanje problema savremenog sveta

·       uoči promene u svetu u drugoj polovini XX veka koje su izazvane ekonomskim i vojno-političkim pregrupisavanjem;

·       uoči ekološke probleme savremenog sveta

·       uoči tehnološki razvoj savremenog sveta

·       uoči suprotnosti izazvane tehnološkim razvojem savremenog sveta

·       Evropske i svetske institucije

·       Problem siromaštva

·       Ekološki problemi

·       Problemi u obrazovanju

·       Nuklearni otpad

·       Savremena industrija

Znameniti srbi

·       Razumevanje međuzavisnosti pojedinca, društva i kulture u prošlosti i sadašnjosti

·       Sticanje znanja o znamenitim Srbima koji su obeležili epohe u kojima su živeli

·       Razvijanje kritičkog stava prema njihovoj ulozi u društvu

 

·       poznaje načine na koje društvo i kultura utiču na formiranje ličnosti i ponašanja pojedinaca;

·       objasni uloge pojedinca za razvoj nacije, društva i kulture;

·       razlikuje naučno-istorijske od slobodnih i tendecioznih ili mitskih interpretacija

·       Državnici

·       Vladari

·       Pisci

·       Slikari...

Migracije

 

·       Sticanje znanja o migracijama kao konstantnim pojavama u istoriji ljudskog društva;

·       Razumevanje uzročno-posledičnih veza privredno-ekonomskog, političkog i kulturnog razvoja društva u odnosu na migracije.

·       navede osnovne činioce migracija kao društvenih pojava;

·       analizira dinamiku unutar društva koja dovodi do pojačanog kretanja društva;

·       objasni uticaj migracija na svakodnevni život ljudi

·       Pojam i tipovi migracija

·       Najstarije ljudske migracije (praistorijske, biblijske, migracije antičkog sveta)

·       Velika seoba naroda (od Huna do Mađara)

·       Kolonizacija Novog sveta

·       Savremene migracije (privredno-ekonomske, političke, prisilne)

·       Srpske seobe (od Zakarpatja do XX veka)

Vojska,oružje, rat

 

·       Sticanje znanja o oružju, vojsci i ratovima

·       Razvijanje kritičkog stava prema ratu kao društvenoj pojavi

·       opiše razvoj oružja, vojne organizacije i tipove rata;

·       objasni ulogu pojedinca u ratu kao društvenoj pojavi;

·       razlikuje negativne i pozitivne posledice rata;

·       argumentovano diskutuje o ratu kao društvenoj pojavi;

·       karakteristične ratove određene epohe

·       tipove rata (osvajački, odbrambeni, kolonijalni....)

·       najveće vojskovođe i njihovo vreme (npr. Aleksandar Makedonski, Hanibal, Napoleon)

·       karakteristične bitke određenih epoha

·       ratovi XX veka (međunarodne konvencije)

Život i običaji na dvoru

 

Sticanje znanja o životu i običajima na evropskim dvorovima

 

·       objasni ulogu dvora u društvenom, političkom, ekonomskom i kulturnom razvoju države;

·       kritički i analitički sagleda uslovljenost života na dvoru pripadnošću određenom kulturnom području;

·       razlikuje pozitivne i negativne posledice života na dvoru na ukupan društveni razvoj.

·       Pojam monarhije

·       Zapadnoevropski dvor (odabrani primeri i opšta obeležja)

·       Vizantijski dvor (odabrani primeri i opšta obeležja)

·       Osmanlijski dvor (odabrani primeri i opšta obeležja)

·       Srpski dvor (odabrani primeri i opšta obeležja)

 

Srpska revolucija 1804-1835

 

·       Sticanje znanja o srpskoj revoluciji kao najznačajnijem događaju borbe za nacionalno oslobođenje

·       Razumevanje aspekata srpske revolucije kao društvene pojave

 

·       objasni uzroke, tok i posledice srpske revolucije

·       sagleda srpsku revoluciju kao deo širih evropskih zbivanja

·       navede najznačajnije ličnosti i njihovu ulogu u srpskoj revoluciji

·       objasni politički, sociološki i kulturni aspekt srpske revolucije

·       objasni značaj formiranja državnih institucija i kodifikovanog prava i utemeljenja novovekovnih srpskih dinastija

·       Turska na prelazu iz XVIII u XIX vek

·       Buna na dahije

·       Ustanci

·       Društvene i privredne promene u Srbiji

·       Izgradnja moderne srpske države

·       Srpska revolucija u kontekstu evropskih zbivanja

·       Značajne ličnosti revolucije

Kultura srba na prelazu iz xix u xx vek

·       Sticanje znanja o kulturi Srba na prelazu iz XIX u XX vek  

·       Razumevanje različitih kulturnih uticaja na prostoru Srbije

·       Uočavanje međuzavisnosti pojedinca, društva i kulture

 

·       prepozna osnovne karakteristike kulturnog preobražaja kod Srba na prelazu iz XIX u XX vek  

·       razlikuje način života stanovnika grada i sela u odnosu na regiju

·       razlikuje dinamiku promena, načina života pojedinca u odnosu na društvenu pripadnost

·       navede uslove koji određuju kulturne procese

·       objasni način na koje društvene institucije i institucije kulture služe zadovoljenju ličnih i zajedničkih potreba

·       obrazovanje kod Srba

·       novi umetnički pravci u :književnosti, likovnoj umetnosti, arhitekturi, muzici (romantizam, realizam, impresionizam)

·       kultura života u gradu i selu

·       evropeizacija Srbije

 

Srpske dinastije

·       Sticanje znanja o istorijskom periodu kojem odabrana dinastija pripada

·       Sticanje znanja o ulozi i značaju dinastije za epohu kojoj pripada

·       odredi epohu kojoj dinastija pripada

·       opiše pojedinca, pripadnika odabrane dinastije, i njegovu ulogu u nacionalnom i evropskom kontekstu

·       kritički se odnosi prema mestu i ulozi dinastije i pojedinca, pripadnika dinastije (vladar),  u istorijskom razvitku Srba

·       opiše uticaj dinastije na politički, ekonomski i kulturni razvitak države

·       Pojam dinastije i principi nasleđivanja

·       Uloga dinastije i pojedinaca u političkom, privrednom i kulturnom razvitku Srbije

·       Dinastički sukobi

 

Građanske revolucije-put ka modernoj naciji

 

·       Negovanje svesti o nacionalnoj pripadnosti i razvijanje duha tolerancije prema pripadnicima drugih nacija

·       objasni pojam nacije i proces njenog razvoja

·       analizira pozitivne i negativne aspekte procesa stvaranja nacije na primeru sopstvenog naroda

·       objasni značaj građanskih revolucija za razvoj nacije

·       razlikuje nacionalizam, šovinizam i patriotizam

·       Pojam nacije kroz ideje Francuske građanske revolucije

·       Ideje Francuske građanske revolucije u revolucionarnim pokretima evropskih nacija

·       Nacionalno ujedinjenje (Nemačka, Italija.....)

·       Srpsko nacionalno pitanje i nacionalna pitanja u tri velika carstva (Rusija, Austro-Ugarska, Turska)

·       Nacionalizam, šovinizam, patriotizam

·       Nacija danas

Balkan između istoka i zapada

 

·       Razumevanje prožimanja različitih kulturnih, geopolitičkih i ekonomskih uticaja i interesa na Balkanu

·       opiše geopolitički položaj Balkana

·       opiše prožimanje različitih kulturnih, geopolitičkih i ekonomskih interesa na Balkanu

·       Podela Carstva i doseljavanje Slovena

·       Velika šizma

·       Balkan na razmeđu različitih uticaja (Vizantija, Turska, Zapadna  Evropa)

·       Istočno pitanje

  1. Balkan u geopolitičkoj podeli XX veka

Izumi

 

·       Upoznavanje učenika sa predmetima koje je čovek izumeo i sa njihovom primenom

·       Uočavanje linije razvojnosti izuma

·       Poznavanje ličnosti koje su svojim izumima doprinele promeni slike sveta

·       navede najznačajnije izume čoveka u prošlosti i sadašnjosti

·       opiše razvojnost čovekovih izuma

·       objasni kako je čovek koristio izume

·       poznaje ličnosti čiji izumi su doprineli promeni slike sveta

·       Izumi menjaju sliku sveta

·       Izumi izazivaju otpore

·       Izumi unapređuju privredu i menjaju sliku društva

·       Značajne ličnosti i njihovi izumi

Industrijske revolucije

 

·       Poznavanje ključnih pronalazaka za industrijske revolucije

·       Razumevanje perioda industrijske revolucije

·       Uočavanje značaja promena u privredi i društvu koje su nastale u vreme industrijskih revolucija

·       navede najznačajnije pronalaske u pojedinim industrijskim revolucijama

·       objasni uticaj industrijskih revolucija na razvoj društva

·       opiše promene u odnosima u svetu u vreme industrijskih revolucija

·       objasni značaj industrijskih revolucija na promene u svakodnevnom životu ljudi

·       poznaje ličnosti značajne za industrijske revolucije

·       znati najznačajnije pronalaske u pojedinim industrijskim revolucijama

·       uviđati promene u razvoju privrede zahvaljujući industrijskim revolucijama

·       znati uticaj industrijskih revolucija na razvoj društva

·       znati promene u odnosima u svetu u vreme industrijskih revolucija

·       uočiti značaj industrijskih revolucija na promene u svakodnevnom životu ljudi

·       poznavati ličnosti značajne za industrijske revolucije