ТЕМА

ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити у стању да : 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  ПО ТЕМАМА 

Увод у стехиометријска израчунавања

 • Стицање знања о основним хемијским појмовима и стехио-

метријским израчунавањима

 

 • Стицање знања о грађи и структури атома

 

 • Стицање знања о унутар-

молекулским и међу-

молекулским везама

 • разликује: елементе, једињења, смеше, чисте супстанце, мол, моларну масу, моларну запремину, бројност јединки, Авогадров број, Ar и Mr
 • користи симболе и формуле при писању хемијских реакција и једначина
 • изврши стехиометријска израчунавања
 • објасни основну грађу атома
 • дефинише изотопе
 • објасни структуру електронског омотача (нивои, поднивои, орбитале )
 • одреди електронску конфигурацију елемента и на основу ње пронађе место елемента у ПСЕ (група и периода) и приближно одреди особине тог елемента
 • наведе опште карактеристике Ia, IIa и VIIa   групе периодног система елемената
 • дефинише јонску везу и објасни начин њеног грађења
 • дефинише ковалентну везу, наведе врсте ковалентних веза, објасни поларну и неполарну ковалентну везу
 • објасни водоничну везу и њен значај у природним системима

 

 • Основни хемијски појмови
 • Одређивање масеног удела супстанци у смешама
 • Израчунавање количине супстанце, запремине и  масе супстанце, бројности јединки у некој супстанци

стехиометријска израчунавања

 • Грађа атома и изотопи
 • Структура електронског омотача
 • Електронска конфигурација елемента и изградња периодног система елемената
 • Елементи Ia, IIa и  VIIa   групе периодног система елемената
 • Јонска веза
 • Ковалентна веза и врсте ковалентних веза
 • Поларна и неполарна ковалентна веза
 • Водонична веза

 

Дисперзни системи

 • Стицање знања о дисперзним системима и начинима изражавања концентрације
 • дефинише појам дисперзног система
 • разликује врсте и својства дисперзних система
 • дефинише појмове растворљивост, раствор, растворена супстанца, растварач
 • дефинише појам концентрације и објасни начине изражавања концентрације раствора
 • израчуна масени удео растворене супстанце у раствору
 • израчуна количинску и масену концентрацију раствора

 

 • Врсте и својства дисперзних система
 • Растворљивост
 • Масени удео растворене супстанце
 • Количинска концентрација раствора
 • Масена концентрација раствора 

Класе неорганских једињења

 • Стицање знања о дисперзним системима и начинима изражавања концентрације
 • објасни појам оксида, поделу, добијање и номенклатуру оксида
 • објасни поделу, добијање  и дисоцијацију база
 • објасни поделу, добијање и дисоцијацију киселина
 • дефинише електролитичку дисоцијацију и степен дисоцијације
 • објасни дисоцијацију воде и рН вредност
 • објасни добијање и дисоцијацију соли
 • разликује врсте соли (киселе, базне и неутралне)
 • знати да објасни хидролизу соли

 

 • оксиди
 • базе
 • киселине
 • електролитичка дисоцијација
 • јонски производ воде и рН
 • соли
 • хидролиза соли 

Оксидо-редукциони процеси

 • Стицање знања о оксидима, базама, киселинама и солима
 • дефинише појам оксидационог броја
 • објасни процесе оксидације и редукције
 • дефинише појмове оксидационог и редукционог средства

 

 • оксидациони број
 • процеси оксидо-редукције