Naziv predmeta:

RAČUNARSTVO I INFORMATIKA 2

Godišnji fond časova:

74, 70 ili 62 časa

Razred:

Drugi, treći ili četvrti

Cilj predmeta

  1. Razvoj sposobnosti za integrativni, multifunkcionalni i multimedijalni pristup programima i informatičkim tehnologijama

TEMA

CILJEVI 

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da : 

PREPORUČENI SADRŽAJI  PO TEMAMA

Tabelarni proračuni

-    Unapređenje znanja učenika za korišćenje programa za tabelarne proračune

-     koristi opcije za kretanje kroz kompleksne dokumente

-    klasifikuje različite vrste podataka u ćelijama

-    prilagodi izgled ćelija u zavisnosti od vrste podataka

-    primenjuje apsolutno i relativno adresiranje ćelija

-    koristi napredne funkcije programa

-    poznaje opcije za kontrolu unosa i prikaza podataka

-    pripremi i prilagodi grafički prikaz podataka iz tabele

-    pravi izvedene tabele i grafikone na osnovu postojećih tabela

-    predvidi potrebu za zaštitom sadržaja

-    pripremi dokument za štampanje

-     Navigacija kroz dokument (freze and split panes)

-    formatiranje ćelija(format cell i uslovno formatiranje)

-    Apsolutno i relativo adresiranje ćelija

-    Napredne funkcije (IF, sumif, countif, lookup...)

-    Provera unosa,Filtriranje i sortiranje podataka

-    Kreiranje i podešavanje grafikona

-    Pivot tabele i grafikoni

-    Zaštita sadržaja (LOCK AND UNLOCK CELL)

-    Priprema dokumenta za štampu (HEDER&FOOTER, FIT TO, REPEAT ROW OR COLUM...)

Prezentacija

-     Unapređenje znanja učenika u korišćenju programa za izradu prezentacija

-     koristi različite tipove multimedijalnih sadržaja u prezentaciji

-    koristi efekte tranzicije slajdova

-    koristi efekte animacije nad elementima slajda

-    upravlja načinom prikaza prezentacije

-    pripremi dokument za prezentovanje

-     Ubacivanje multimedijalnih sadržaja u prezentaciju (crteži, slike, zvukovi, muzika, video klipovi...)

-    Dodavanje dinamičkih efekata na slasjdove (slide transition)

-    Dodavanje dinamičkih efekata na objekte(custom animation)

-    Kontrola toka prikazivanja prezentacije(timing, naracija)

-    Priprema dokumenta za prikazivanje (print what, pakage for cd)

Obrada slika na računaru

-    Upoznavanje učenika sa principima obrade slika na računaru

-    razume razlike između različitih formata za zapis slika

-    koristi rasne alatke za opsecanje i isecanje delova slike

-    manipuliše sa isečenim delovima slike

-    podesi dimenzije slike

-    prilagodi kontarast i osvetljenje različitih delova slike

-    koristi efekte(filtere) na slici

-    odabere odgovarajući format za snimanje slike.

-    Tipovi formata za snimanje slika na računaru

-    obsecanje(crop) i isecanje elemenata slika (laso,magic wand, selections...)

-    kombinovanje pozadina i isečenih delova (foto-montaža)

-    Podešavanje dimenzija slike

-    Podešavanje kontrasta i osvetljenja

-    Primena efekata(filtera) na slike

-    Snimanje slika u odgovarajući format

Internet prezentacije

-    Upoznavanje učenika sa programima za izradu internet prezentacija

-    opiše vrste internet prezentacija

-    prepozna razliku između statičkih i dinamičkih prezentacija

-    nađe najbolje rešenje za strukturu internet prezentacije u zavisnosti od potrebe.

-    koristi različite vrste sadržaja u kreiranju internet prezentacija

-    koristi tabele u izradi internet prezentacija

-    uspostavlja veze između internih i eksternih starnica internet prezentacija

-    pregleda prezentaciju u internet čitaču

-    upešno postavi prezentaciju na server

-    ažurira sadržaj prezentacije

-    Pojam i vrste internet prezentacija (koncept server-klijent, statični i dinamički programski jezici koji se koriste na internetu)

-    Planiranje strukture prezentacija

-    Vrste sadržaja koji mogu biti prikazanai na internetu

-    Kreiranje prezentacije

-    Rad sa tabelama

-    Unošenje teksta i grafike u prezentaciju

-    Umetanje i podešavanje hiperveza

-    Pregled prezentacije u internet čitaču

-    Postavljanje prezentacije na internet

-    Ažuriranje prezentacije

Baze podataka

-    Upoznavanje učenika sa bazama podataka

-    opiše funkcije baze podataka

-    navede primer korišćenja baze podataka

-    kreira tabelu u bazi

-    unosi podatke u bazu putem gotovih formi ili direktno u tabelu

-    kreira formu za unos

-    napravi upit

-    napravi izveštaj

-    Koncept tipovi i primena baza podataka

-    Projektovanje baze podataka

-    Kreiranje tabela, formi, upita i izveštaja