Naziv predmeta

OBJEKTNO PROGRAMIRANJE

Godišnji fond:

70 časova

Razred:

Treći

Ciljevi predmeta

  1. Osposobljavanje učenika za objektno orijentisano rešavanje problema
  2. Osposobljavanje učenika za pisanje jednostavnih programa u programskom jeziku Visual C++

TEMA

CILJEVI 

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da : 

PREPORUČENI SADRŽAJI  PO TEMAMA 

Višedimenzionalni nizovi

-  Osposobljavanje učenika za rad sa nizovima i matricama

definiše razliku između jednodimenzionalnih i višedimenzionalnih nizova

objasni primenu višedimenzionalnih nizova

 

-  Definisanje sa višedimenzionalni nizovima

-  Inicijalizacija i pristupanje višedimenzionalnim nizovima

-  Prolasci kroz matricu

Stringovi

-  Osposobljavanje učenika za primenu stringova

objasni šta su stringovi i čemu služe

pristupa elementima strungova na različite načine

objasni svrhu modularnog programiranja

-  Definicija i inicijalizacija stringa

-  Pristupanje elementima stringova pomoću indeksa i pokazivača

-  Osnovne funcije za rad sa stringovima

-  Modularno programiranje

Strukture

-  Osposobljavanje učenika za primenu struktura

-  Osposobljavanje učenika za rad sa datotekama

objasni namenu struktura

pri programiranju upotrebljava razne vrste datoteka

izvrši potrebna pozicioniranja u datotekama

-  Definisanje struktura

-  Nabrajanja, unije i polja bitova

-  Otvaranje i zatvaranje datoteka

-  Rad sa tekstualnim i binarnim datotekama

-  Pozicioniranje unutar datoteka

Uvod u objektno-orijentisano programiranje

-  Osposobljavanje učenika za pisanje, tesatiranje i izvršavanje jednostavnijih programa u programskom jeziku Visual C++

nabroji najčešće kontrole

navede i definiše funkcije u C++

objasni šta su klase i čemu služe

reši karakteristične, jednostavnije probleme i napiše i testira program u programskom jeziku C++

-  Principi objektno-orijentisanih programa

-  Grafičko okruženje

-  Najčešće korišćene kontrole

-  Instrukcije C++

-  Korišćenje klasa

-  Primeri