Godišnji fond:

62 časa

Razred:

četvrti

Ciljevi predmeta

  1. Sticanje znanja i veština korisnih za transfer u stručno - teoretskim predmetima i razvijanje sposobnosti za pravilno korišćenje stručne literature
  2. Formiranje svesti o univerzalnosti i primeni matematičkog načina mišljenja

TEMA

CILJEVI 

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da : 

PREPORUČENI SADRŽAJI  PO TEMAMA 

Binomni obrazac

-  Sticanje osnovnih znanja o binomnom obrascu

-  navede osobine binomnih koeficijenata

-  primeni osobine binomnih koeficijenata u rešavanju zadataka

-  primeni binomnu formulu

-  Binomni koeficijenti

-  Binomni obrazac

Izvod funkcije

-  Sticanje znanja o izvodu funkcije

-  navede tablicu izvoda elementarnih funcija

-  izračuna izvod zbira, razlike, proizvoda i količnika funkcija;

-  izračuna izvod složene funkcije

-  Priraštaj funkcije

-  Problem tangente

-  Pojam i definicija izvoda funkcije

-  Teoreme o izvodu funkcije i primena

-  Izvodi elementarnih funkcija

-  Izvodi složenih funkcija

Integral

-  Sticanje osnovnih znanja o integralima

-  objasni pojam i primenu integrala

-  napiše formule za tablične integrale

-  primeni metode zamene i parcijalne integracije pri izračunavanju integrala

-  reši integral racionalne funkcije

-  Pojam primitivne funkcije i neodređenog integrala

-  Osobine neodređenog integrala

-  Tablica osnovnih integrala

-  Metoda zamene

-  Metoda parcijalne integracije

-  Integral racionalne funkcije

Određeni integral

-  Sticanje osnovnih znanja o određenom integralu

-  navede osobine određenog integrala

-  primeni određeni integral za izračunavanje površine ravnih figura, površine i zapremine obrtnih tela i dužinu luka

-  Definicija i egzistencija određenog integrala

-  Osobine određenog integrala

-  Njutn-Lajbnicova formula

-  Neke primene određenog integrala- kvadratura, kubatura, rektifikacija

Diferencijalne jednačine

-  Sticanje osnovnih znanja o diferencijalnim jednačinama

-  prepozna tip diferencijalne jednačine

-  reši diferencijalnu jednačinu

-  Pojam diferencijalne jednačine

-  Diferencijalna jednačina koja razdvaja promenljive

-  Homogena diferencijalna jednačina

-  Linearna diferencijalna jednačina

-  Bernulijeva diferencijalna jednačina

-  Diferencijalna jednačina drugog reda