u

Наставне теме/Фонд часова по темама

 

Садржај по темама

1.Увод(2)

 

2.СТАНОВНИШТВО,РЕЛИГИЈА,КУЛТУРА(20)

 

3.НАСЕЉА(8)

 

4.ПОЛИТИЧКЕ И ЕКОНОМСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ САВРЕМЕНОГ СВЕТА(40)

1.Увод(2)

-Предмет проучавања,подела и значај друштвене географије

-Друствена географија у систему наука

2.СТАНОВНИСТВО,РЕЛИГИЈА, КУЛТУРА (20)

2.1.Демографски развој

-Увод у демографију(предмет проучавања, место и улога у систему наука)

-Извори података о демографским појавама(статистика, апхиви, научне студије и анкете);

-Порекло људске врсте на Земњи;

Екумена и анекумена;

-Јединство људског рода и улога копнених мостова у ширењу човечанства на Земљи;

2.2.Распоред становништва на Земљи

-Број становника, густина насељености и пораст светског становништва;

-Демографска транзиција и пројекције становништва света

-Регионални контрасти у репродукцији становништва света

-Природно кретање становништва и популациона политика

-Структуре становништва

2.3.Културни развој

-Религија и култура, светске религије

-Језик и култура, језици света

2.4.Становништво и друштвено економски развој

-Економске структуре становништва

-Тенденције у регионалном развоју становништва света

-Просторна мобилност становништва као показатељ развијености света(миграције, врсте, смер и фреквенција)

 

 

3. НАСЕЉА (8)

-Положај, типови и функционална класификација насеља

-Урбанизација као светски процес-узроци и последице.

-Конурбација и мегалополиси

-Градска насеља и животна средина(промене у природној средини и друштву)

 

 

4. ПОЛИТИЧКЕ И ЕКОНОМСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ САВРЕМЕНОГ СВЕТА (40)

4.1.Политичка карта света

-Формирање политичке карте света

-Савремени политичко, географски процеси у свету

4.2.Глобализација и глобални процеси

-Послеиндустријско доба глобално пшовезивање и однос севера и југа

-Глобална међузависност фактора развоја у географском простору

-Глобализација светске привреде и њене последице

4.3.Индустријски развој и животна средина

-Нова научно технолошка револуција интеграција науке, технологије и производње

-Развој информантике-саставни део процеса глобализације

-Индустријска и животна средина, индустријски и технолошки паркови

-Проблем локације и структурне промене у индустрији(уситњавање индустријских погона, концентрација и дисперзија, интеграција, науке и производње, модернизација)

4.4.Светска трговина и регионална тржишта

-Светска трговина и светска тржишта и улога развијених земаља

-Тржиште капитала и развијене земље

4.5.Европска унија

-Осниваље, развој и циљ Европске уније

-Регионални проблеми Европске уније

-Европско уједињење према моделу концентричних кругова

4.6.Остале европске и ваневропске економске и политичке интеграције

-Остале привредне интеграције у Европи и у свету (ЦЕФТА, НАФТА, АСЕАН, АПЕК, ОЕЦД, СТО...)

-Светско тржиште капитала(Светска банка и Међународни монетарни фонд)

-Уједињене нације-структура и међународни значај

4.7.Глобализација и економски микрорегиони света

-Европски макро регион

-Југоисточна и Европа на путу стабилизације и економске консолидације

-Русија и њено суседство(ЗНД)

-Пацифички регион-регион најдинамичнијег развија

-Кина- нова економска сила

-Јужна Азија(Индија)- демографски и економски проблеми

-Африка јужно од Сахаре (Субсахарска Африка)- регион сиромаштва

-Англоамерика- постиндустријско друштво

-Латинска Америка- економски потенцијали и политичке промене

4.8.Мултинационалне компаније

-Мултинационалне компаније: развој, организација производње и локацијски фактори, профит и седиште највећих компанија

-Политички утицај мултинационалних компанија

4.9.Географија светске привреде

-Географија и привреда- међусобни утицај и зависнист

-Фактори производње у тржишној привреди

-Начини мерења и рангирања економског развоја

-Светска привреда и међународна подела рада

-Глобална финансијска тржишта

-Индустријске зоне и индустријске регије(појам, фактори који утичу на развој и размештај)

-Место пољопривреде у просторној организацији привреде и значај агроиндустрије

-Глобализација у домену производње и размене хране и улога ФАО

-Саобраћај и његова улога у просторној организацији привреде

-Туризам  и туристичка кретања у свету и положај Србије

4.10.Србија и савремени процеси у Европи и свету

-Демографски развој Србије и њено место у Европи и свету

-Друштвено економски развој Србије и њено место у Европи и свету.