Ekektrotehnika\Tehničar mehatronike

Naziv modula: MEHATRONSKI SISTEMI 1  M 12a

Trajanje modula: 123 časova

Razred: Četvrti

 

CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI  MODULA

 • Osposobljavanje učenika da  identifikuje mehatronski sistem u oblasti mašina i opreme i objasni njegovo funkcionisanje

 

 • Osposobljavanje učenika za puštanje u rad mehatronskog sistema posle montaže ili remonta

 

 1. prepozna mehatronski sistem na osnovu dokumentacije ili vizuelno (u koliko dokumentacije nema ili je nekompletna)
 2. identifikuje komponente karakterističnih mehatronskih sistema:
  - CNC mašine
  - robota i manipulatora
  - transportnog sistema
  - sistema punjenja
  - sistema skladištenja
  - birotehničkih sistema
 3. objasni ulogu i značaj pojedinih komponenti mehatronskog sistema:
  - CNC mašine
  - robota i manipulatora
  - transportnog sistema
  - sistema punjenja
  - sistema skladištenja
  - birotehničkih sistema
 4. objasni princip rada svakog od navedenih mehatronskih sistema
 5. predloži odgovarajuću zamenu pojedinih (kompatibilnih) komponenti bez uticaja na rad mehatronskog sistema
 6. predloži rešenje za postavljanje kratkih veza (by pass)  radi omogućavanja rada  dela mehatronskog sistema
 7. napravi šemu postojećeg mehatronskog sistema
 8. sagleda dodatne mogućnosti mehatronskog sistema
 9. usvoji  logiku gradnje mehatronskog sistema
 10. proveri logiku rada mehatronskog sistema izradom test komada ili jednog radnog ciklusa.
 • Osnovni tipovi mehatronskih sistema i logika funkcionisanja (
 • CNC mašine:
  - upravljačke jedinice (struktura, karakteristike, pregled najznačajnijih UJ)
  - mehanički moduli (postolja, prenosnici, pogonski sistemi...)
  - princip rada
  - osnove ručnog programiranja (G kod)
  - praktični problemi
 • Roboti i manipulatori:
  - osnovni pojmovi
  - vrste robota prema minimalnoj konfiguraciji
  - robotske ruke
  - autonomni roboti
  - koncept pozicioniranja
  - pregled komercijalnih  robota
  - završni uređaji
  - osnove programiranja
  - praktični problemi
 • Transportni sistemi:
  - vrste
  -princip rada
  - upotrebne karakteristike
  - praktični problemi
 • Sistemi za punjenje mašine:
  - vrste
  -princip rada
  - upotrebne karakteristike
  - praktični problemi
 • Automatska skladišta i evidentiranje stanja
  - praktični problemi
 • Mehatronski sistemi u kancelarijskom poslovanju
  - praktični problemi

Назив модула: ПРОГРАМАБИЛНИ ЛОГИЧКИ КОНТРОЛЕРИ M 11 

Трајање модула: 93 часова

Разред: Четврти

 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА

ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  МОДУЛА

 

 • Оспособљавање ученика да  самостално повезује, програмира, провеарава,  подешава и умрежава програмабилне логичке контролере  (PLC-a) и операторске панеле

разуме логику опертивног система логичких контролера и начин организације података у меморији

препознје модуле Прогрмибилних Логичких Контролера (PLC) i врши њихово међусобно повезивање

модификује и учитава програм PLC-а

направи једноставе програме за PLC

разликује операторске терминале и панеле и повезује их са PLC-ом

рукује операционим терминалима и панелима

разликује фунције аналогних и дигиталних улазних и излазних модула и повезује аналогне и дигиталне даваче и актуаторе

на елементарном нивоу умрежи PLC-ове

објасни структуру надзорно-управљачког система

 • Хардверска организација PLC-а  

процесно улазно-излазни уређаји

- спезање улазно-излазних уређаја

- хардверска стуктура PLC-а

- текстуални и графички дисплеји

 

 • Програмирање PLC-а језиком лествичастих дијаграма (LADDER)

1.  принцип услов-акција

2.  бит наредбе

3.  програмски скен циклус

4.  самодржање

5.  тајмер

6.  бројач

7.  аларми

8.  аритметичке оперције

9.  логичке операције

 1. преношење програма на PLC

- примери из индустрије

 • Операциони терминали и панели

- алфанумерички операторски терминали

- графички операторски панели

- програмирање терминала и дисплеја

 

 • Комуникације  

- умрежавање PLC-ova

- надзорно управљачки систем

- индустријске рачунарске мреже

- мрежни протоколи

- формирање рачунарске апликације

- временски дијаграм извођења  апликације

Naziv modula: ELEKTRIČNI POGON I OPREMA U MEHATRONICI M 9

Trajanje modula: 158 časova

Razred: Treći

 

CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI  MODULA

 • Osposobljavanje učenika da  samostalno rukuje električnom opremom u mehatronici

 

 • Osposobljavanje učenika da  samostalno povezuje  električne pogone u mehatronici i reguliše njihov rad

 

 

1. raspozna grafičke simbole i oznake

2. razlikuje instalacione provodnike i kablove:

- slabe i

- jake struje.

3. razlikuje vrste i primenu instalacionog pribora i opreme

4. objasni princip rada snažnih elektronskih                                   komponenti: dioda, tranzistora,tiristora,

dijaka i trijaka

5. ispita ispravnost i izvrši pravilnu ugradnju    snažnih elektronskih komponenti

6. snimi karakteristike snažnih elektronskih komponenti na maketi pomoću mernih instrumenata i analizira njihov rad

7. izabere elemente iz kataloga

8. objasni princip rada energetskih pretvarača: ispravljača, invertora, naizmeničnih pretvarača (frekventnih regulatora i regulatora napona)

9. snimi karakteristike energetskih pretvarača i analizira njihov rad

10. objasni konstrukciju mašina velikih snaga i objasni njihovu primenu u mehatronici

12. objasni kontrukciju i primenu mašina malih snaga

13. pušta i reguliše rad mašina malih snaga        korišćenjem energetske elektronike i mikroračunara.

 • Grafički simboli i oznake u električnim pogonima i opremi
 • Osnovni elementi električne opreme u mehatronskim sistemima i njihove karakteristike:

- energetske,

- električne i

- elektronske.

 • Karakteristične blok i funkcionalne šeme električine opreme u mehatronskim sistemima.
 • Električni istalacioni provodnici i kablovi:

- vrste,

- karakteristike,

- primena.

 • Električni istalacioni pribor i oprema:

- energetski priključci,

- merna mesta,

- instalacioni, mikro i grebenasti prekidači,

- osigurači,

- kontaktori,

- zaštitni, solid state i sigurnosni relei,

- grejači,

- FID (zaštitne) sklopke,

- svetlosna i zvučna signalizacija.

Naziv modula: MODELIRANJE SA ANALIZOM ELEMENATA I MEHANIZAMA M10

Trajanje modula: 105 časova

Razred: Treći

 

CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI  MODULA

 • Osposobljavanje učenika da modelira jednostavne mašinske elemente i mehanizme, simulira i analizira njihova kretanja

 

 • Osposobljavanje učenika da pomoću programskog paketa analizira opterećenja mašinskih elemenata
 1. u odgovarajućem programskom paketu modelira jednostavnije mašinske elemente
 2. pomoću programa, izvrši sklapanje komponenata u sklopove i mehanizme, koji su karakteristični za mehatronske sisteme
 3. standardnim nosačima dodeli karakteristične profile
 4. optereti nosače koncentrisanim silama, kontinualnim opterećenjem, momentima savijanja i uvijanja
 5. diskutuje dobijene deformacije i opasne preseke
 6. pomoću modula programskog paketa, dodeli odgovarajuća kretanja karakterističnim delovima mehanizama, diskutuje ih i simulira to kretanje
 • Modeliranje karakterističnih mašinskih elemenata

-osovine

-vratila

-ležišta

-ležajevi

-cilindrični zupčanici

 

 • · Izrada sklopova

-dodela ograničenja -poklapanja, saosnost, paralelnost, upravnost

-pogledi

-preseci

 • · Analiza opterećenja pomoću programskog paketa

- karakteristični profili (kružni, pravougaoni, kvadratni, I profili, šuplji profili itd.)

- razne vrste opterećenja na gredama i konzolama

- ugibi, nagibi i opasni preseci

 

 • · Analiza kretanja karakterističkih mehanizama pomoću programskog paketa

 

-stepeni slobode

-dodela translatornog i rotacionog kretanja elementima mehanizma

- vizuelizacija

-simulacija kretanja jednostavnih mehanizama u realnom vremenu

Naziv modula: SISTEMI UPRAVLJANJA M8

Trajanje modula: 90 časova

Razred: Treći

 

CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA

 • Osposobljavanje učenika da prema konstrukciji i nameni razlikuje, odabira i povezuje regulatore i servosisteme

1. objasni ulogu pojedinih elemenata iz sistema upravljanja

2. postavi zadate vrednosti u sistemu upravljanja na osnovu željenih izlaznih veličina

3. predvidi promenu izlaznih veličina u sistemu upravljanja  na osnovu zadatih vrednosti i odabere potreban regulator

4. razlikuje uticaj proporcionalnog (P), integralnog (I) i diferencijalnog (D) dejstva na sistem upravljanja

5. uoči dominantno dejstvo PID regulatora na osnovu ponašanja stanja izlaza sistema upravljanja

6. povezuje elemente servosistema i vrši njihovo podešavanje

7. povezuje elemente sistema automatske regulacije i vrši njihovo podešavanje

 • · Blok-šeme sistema automatskog upravljanja i uloga pojedinih elemenata
 • · Analogno i digitalno upravljanje
 • · Test funkcije i odziv sistema
 • · PID upravljanje
 • · Relejni kontroleri
 • · Osnovni pojmovi o fuzzy logici
 • · Servosistemi:

- pozicioni

- brzinski

 • Regulacija  procesnih veličina: temperetaure, pritiska, protoka, nivoa, vlažnosti, osvetljenosti itd.

 

Teme za blok nastavu

1.Instalacija kruga za termoregulaciju (npr. termopar,kompenzacioni vodovi,termoregulator,krug za grejanje i hlađenje)

2. Pozicioni servosistem

3. Brzinski servosistem (sa tahogeneratorom u povratnoj sprezi)

4. Relejna tehnika (npr.sistem recikulacije vode, puštanje u rad asinhronog motora pomoću relejne kombinacije zvezda-trougao)