Ekektrotehnika\Tehničar mehatronike

Naziv modula: MERNI PRETVARAČI M7

Trajanje modula: 39 časova

Razred: Treći

 

CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI  MODULA

 • Osposobljavanje učenika da samostalno odabere i postavi merne pretvarače i utvrdi njihovu ispravnost

 

 

1. razlikuje i postavi merne pretvarače:

2. proveri ispravnost i zameni neispravne merne pretvarače

3. podesi parametre mernih pretvarača

4. vrši izbor mernih pretvarača iz kataloga

5. pripremi izvešaj o izvršenom merenju

6. postavi interfejs prema računaru A/D, tajmer, brojač, sva merenja preko računara, primeni računar u merenju, labview

 

 • Konstrukcija, karakteristike i namena mernih pretvarača:

-          otporni

-          kapacitivni

-          induktivni

-          indukcioni

-          optoelektronski

-          piezoelektrični

-          mehanički

-          elektromagnetni

-          hidraulični

-          pneumatski.

 

 • Princip rada mernih pretvarača:

-   pomeraja

-   brzine (tahogenerator, enkoder)

-   sile i naprezanja

-   temperature

-   pritiska

-   nivoa

-   protoka

-   položaja (mehanički pretvarači,  fotoelektrični, induktivni i kapacitativni senzori) .

 

 • Provera i podešavanje parametara mernih pretvarača

 

Naziv modula: MIKROKONTROLERI M6

Trajanje modula: 56 časova

Razred: Treći

 

CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI  MODULA

 

 • Osposobljavanje učenika da  samostalno povezuje, programira, proverava,  podešava i menja funcionalne karakteristike mikrokontrolera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. objasni ulogu računara u upravljanju procesima
 2. prepoznaje osnovne hardverske komponente računara i opiše njihovu namenu
 3. instalira sistemski i aplikativni softver
 4. objasni hardversku strukturu mikroračunara, procesne ulazno-izlazne uređaje i načine prenosa informcija
 5. programira mikrokontrolere
 6. vrši testiranje ispravnosti mikrokontrolera
 7. zameni neispravne komponente mikroračunara
 8. povezuje ulazno-izlazne uređaje na mikrokontrolerski sistem
 • Upravljanje procesom pomoću računara  

- pojam procesa i upravljanja

- osnovne funkcije računara u upravljanju

- centralizovano i decentralizovano upravljanje

- hardverska organizcija računara

- sistemski i aplikativni softver

- operativni sistem za rad u realnom vremenu

 

 • Mikroprocesor i mikroračunar

-   Hardverska stuktura  mikroračunarskog sistema

- mikropocesor

- memorija

- registri

 

 • Ulazno- izlazni uređaji i njihova sprega sa računarom
 1. digitalne veličine
 2. analogne veličine
 3. impulsi i povorke impulsa
 4. telemetrijske veličine
 5. A/D i D/A konverzija
 6. sistem prekida

 

 • · Programiranje mikrokontrolera

Naziv modula: HIDRAULIČKI I PNEUMATSKI SISTEMI KAO OBJEKTI UPRAVLJANJA M4

Trajanje modula: 123 časa

Razred: Treći

 

CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI  MODULA

 • Osposobljavanje učenika da  prati rad hidrauličnih i pneumatskih sistema
 1. objasni princip rada hidrauličkih sistema
 2. čita funkionalne šeme hidrauličnih sistema
 3. proveri ispravnost  komponenata hidrauličnih sistema
 4. izmeri i evidentira parametre hidrauličnih komponenti sistema (pritisak, temperaturu, protok, nivo...)
 5. podesi parametre hidrauličkog sistema
 6. ugradi  jednostavnije hidraulične  komponente u sistem
 7. objasni princip rada pneumatskih sistema
 8. čita funkionalne šeme pneumatskih sistema
 9. proveri ispravnost  komponenata pneumatskih sistema
 10. izmeri i evidentira parametre pneumatskih komponenti sistema (pritisak )
 11. podesi parametre  pneumatskog sistema
 12. ugradi  pneumatske  komponente u sistem

 

 • Hidraulični sistemi

-funkcija i princip rada

-funkcionalne šeme (analiza

simbola, komponenti i veza)

-primenjeni hidraulični sistemi

-ispitivanje hidrauličnih

komponenti i sistema

- merni instrumenti i uređaji

- merne metode i greške merenja

- ugradnja hidrauličnih

komponenti

 

 • Pneumatski sistemi

-funkcija i princip rada

-funkcionalne šeme (analiza

simbola, komponenti i veza)

-primenjeni pneumatski sistemi

-ispitivanje pneumatskih

komponenti i sistema

- merni instrumenti i uređaji

- merne metode i greške merenja

- ugradnja pneumatskih

komponenti

 

 • Upravljanje HiP sistemima        Projektni zadaci
 1. Snimanje karakteristika pumpi
 2. Uticaj ispravnosti instalacije na kvalitet rada sistema
 3. Curenje klipnih razvodnika
 4. Ispitivanje ispravnosti HiP sistema metodom eliminacije

Naziv modula: DIGITALNA ELEKTRONIKA M5

Trajanje modula: 84 časa

Razred: Treći

 

CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da

PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA

 • Osposobljavanje učenika da razlikuje i koristi komponente digitalnih sistema

 

 

1.  razlikuje analogne i digitalne signale

2. objasni primenu binarnog brojnog sistema

3. utvrdi funkcije logičkih kola, kombinacionih mreža, flipflopova, registara, brojača i tajmera na maketi ili simulacijom na računaru

4. zameni funkciju logičkog kola ekvivalentnom relejnom šemom

5. razlikuje vrste memorija i primenjuje ih

8. razlikuje vrste displeja i njihovu namenu

9. analizira rad digitalnih mreža sastavljenih od različitih digitalnih komponenti na maketi

10. koristi analogno-digitalne (A/D) i digitalno-analogne (D/A) pretvarače

11. vrši izbor komponenti iz kataloga

 

 • · Pojam digitalnih signala
 • · Brojni sistemi :  -binarni

-heksadecimalni

 • · Bulova algebra i logička kola (relejna logika i šematski nivo)
 • · Kombinacione mreže (koder, dekoder, multiplekser, demultiplekser, aritmetička kola)-princip rada i primena
 • · Memorije (ROM, PROM, EPROM, EEPROM i flash) – princip rada i primena
 • · Flipflopovi (RS, JK i T) – princip rada i primena
 • · Registri – princip rada i primena
 • · RAM memorije – princip rada, vrste i primena
 • · Brojači – princip rada i primena
 • · Tajmeri (takter, tajmer sa zakašnjenim uključenjem i odloženim isključenjem) – princip rada i primena
 • · Displeji (vrste)
 • · Analogno-digitalni (A/D) i digitalno-analogni (D/A) pretvarači

Naziv modula: MAŠINSKI ELEMENTI M3

Trajanje modula: 148 časova

Razred: Drugi

 

CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku predmeta učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI  PREDMETA

 • Osposobljavanje učenika da razlikuje mašinske materijale i termičke obrade

 

 • Osposobljavanje učenika da  razlikuje  karakteristične mašinske elemente, poznaje principe njihovog funkcionisanja i namenu

 

 • Osposobljavanje učenika da  samostalno meri i kontroliše fizičke veličine i delove u oblasti mašinstva

 

 • Razvijanje preciznosti i odgovornosti učenika

 1. razlikuje vrste i karakteristike osnovnih mašinskih materijala
 2. prepozna vrstu materijala na osnovu standardne oznake
 3. objasni promenu osnovnih osobina materijala pri termičkoj obradi
 4. razume neophodnost uvođenja tolerancija i ostvarivanja naleganja
 5. izmeri i kontroliše različitim mernim uređajima i metodama, na mašinskim elementima:

- dimenzije
- oblik
- položaj

- zazor
- hrapavost

 1. objasni načine spajanja dva mašinska dela od istih ili različitih materijala nerazdvojivim  i razvojivim vezama
 2. razlikuje namenu osovina i vratila
 3. izmeri i kontroliše različitim mernim uređajima i metodama silu i moment
 4. razlikuje vrste spojnica (nabroji vrste spojnica, objasni njihovu ulogu i opiše načine spajanja)
 5. razlikuje vrste ležišta i ležaja, njihovu namenu i princip ugradnje
 6. razlikuje vrste prenosnika snage i njihove elemente
 7. prepozna vrstu zupčastog para
 8. proveri lanac
 9. objasni remeni prenos (princip rada, elementi, spajanje i zatezanje)
 10. izmeri nivo buke i vibracije
 11. koristi kataloge standardnih mašinskih elemenata

 

 

 • Označavanje mašinskih materijala
  - čelici

  - obojeni metali
  - nemetali
 • Karakteristike mašinskih materijala definisane oznakom  
 • Termička obrada
  - čelika
  - obojenih metala
 • Standardizacija mašinskih elemenata  
 • Tolerancije  
 • Merenje dužine mehaničkim, optičkim i elektronskim uređajima
  - granična merila

  - tolerancijska merila
 • Merenje i  kontrolisanje oblika i položaja površina predmeta obrade

- merni uređaji  i metode merenja

- liste merenja i greške merenja

 • Merenje i kontrolisanje hrapavosti i ravnosti površina

- merni uređaji i metode merenja
- liste merenja i greške merenja

 • Nerazdvojivie veze - zakovani spojevi, zavareni spojevi, lemljeni spojevi,

lepljeni spojevi

 • Razdvojive veze - vrste, podela, osiguranje spojeva
 • Merenje i kontrolisanje navoja

- merni uređaji  i metode merenja
-
liste merenja  i greške merenja