Ekektrotehnika\Tehničar mehatronike

Naziv modula: HIDRAULIČKE I PNEUMATSKE KOMPONENTE M2

Trajanje modula: 111 časova

Razred: Drugi

 

CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI  MODULA

 • Osposobljavanje učenika da  prati rad hidrauličnih i pneumatskih komponenti
 1. razlikuje fizička svojstva fluida
 2. objasni značenje hidrostatičkog pritiska
 3. razlikuje vrste kretanja tečnosti
 4. definiše: energiju, rad, pritisak, temeraturu, viskoznost fluida
 5. definiše protok i izmeri ga
 6. objasni jednačinu kontinuiteta, Bernulijevu jednačinu i Klapejronovu jednačinu
 7. definiše hidraulični udar (navede primer nastanka i  kako se ublažava)
 8. prepoznaje hidraulične i pneumatske komponente
 9. razlikuje pumpe prema principu rada
 10. opiše glavne delove različitih pumpi
 11. razlikuje kompresore prema principu rada
 12. opiše glavne delove različitih kompresora
 13. objasni princip rada razvodnika
 14. razlikuje tipove ventila prema primeni
 15. opiše princip rada hidrauličnih i pneumatskih motora
 16. objasni princip rada hidrauličnih radnih cilindara
 17. objasni vrste i namenu vezivnih elemenata
 18. objasni namenu filtera hidrauličnog sistema, prečistača vazduha i regulatora pritiska pneumatskog sistema
 19. objasni namenu hidrauličnih akumulatora
 20. izvrši merenja karakterističnih parametara hidrauličkih i pneumatskih komponenti
 21. koristi katalog proizvođača hidro-pneumatskih komponenti
 • Fizička svojstva tečnosti  
 • Radne tečnosti  
 • Fizička svojstva gasova  

-veličine stanja gasa

-jednačina stanja gasa

-promene stanja gasa

 • Hidrostatika

-hidrostatički pritisak

-pritisak

-potisak

 • Kinematika i dinamika tečnosti

-vrste kretanja tečnosti

-strujanja tečnosti
-protok

-jednačina kontinuiteta

-Bernulijeva jednačina

-hidraulični udar

 • Komponente hidrauličnih i pneumatskih sistema

-hidraulične pumpe (zupčaste, krilne, klipne, zavojne, membranske)

-kompresori

(klipni, krilni, membranski, turbokompresori)

-razvodnici

-ventili

-vezivni elementi (cevovodi, crevovodi, priključci)
-filteri

-prečistači vazduha 
-regulatori pritiska

-hidraulični akumulatori

 • Merenje karakterističnih veličina (pritisak, protok, temperatura) u hidrauličkim  i pneumatskim komponentama (merni instrumenti i metode)

Naziv modula: PRIPREMA ELEKTROMAŠINSKIH MATERIJALA  M 1 – Priprema mašinskih materijala M 1.1

Trajanje modula: 111 časova (pod modul M 1.1 – 57 časova)

Razred: Prvi

CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI  MODULA

 • Osposobljavanje učenika da samostalno izvrši najjednostavnija merenja u oblasti mašinstva

 

 • Osposobljavanje učenika da ručnom obradom oblikuje jednostavne delove u oblasti mašinstva

 

 

 • Razvijanje preciznosti i odgovornosti učenika

 

 1. poznaje i primenjuje mere zaštite na radu
 2. odabere merne instrumente
 3. meri :
  - dužine
  - uglove
 4. odabere alat i pribor za ocrtavanje i obeležavanje
 5. ocrta i obeleži elemente odgovarajućim postupkom
 6. prepozna vrstu materijala
 7. navede i definiše osnovne osobine materijala (čvrstoća, tvrdoća, elastičnost, provodljivost,  otpornost na koroziju)
 8. razlikuje vrste i efekte termičkih obrada
 9. ručnom obradom oblikuje različite vrste materijala:
  - sečenjem
  - turpijanjem
  - savijanjem
  - bušenjem
  - rezanjem navoja
 10. izvrši podešavanje i uklapanje dva ili više elemenata
 • Merila i i merni instrumenti za merenje dužine
  - merila dužine sa crtama
  - merila dužine sa nonijusom
  - mikrometri
 • Merenje uglova u ravni i nagiba
  - uglomeri
  - libele
 • Ocrtavanje i obeležavanje
  - alat i pibor
  - priprema površine
  - ocrtavanje na osnovu crteža, šablona i uzorka
 • Vrste i karakteristike materijala u mašinstvu
 • Turpijanje
  - vrste turpija
  - tehnika rada pri turpijanju
  - turpijanje kosih,  ravnih i oblih površina
  - turpijanje limova i obaranje ivica
  - turpijanje dubokih rupa
 • Odsecanje materijala
  - vrste sekača i čekića
  - tehnika rada sekačem i čekićem
  - odsecanje materijala ručnim polužnim makazama i električnim makazama
  - odsecanje materijala ručnom testerom
 • Savijanje i ispravljanje materijala
  - ručno savijanje i ispravljanje limova, traka žica i ostalih profila
 • Bušenje i upuštanje
  - alat i pribor
  - postupak rada
 • Rezanje navoja
  - alat i pribor
  - ručno rezanje spoljašnjeg navoja
  - ručno urezivanje navoja u prolaznim i slepim rupama

 

Naziv predmeta

PROGRAMIRANJE

Godišnji fond:

74 časa

Razred:

Drugi

Ciljevi predmeta

 1. Razvijanje spososobnosti za rešavanje problema primenom algoritamskog načina razmišljanja
 2. Razvijanje svesti o mestu programiranja u savremenoj tehnici
 3. Osposobljavanje učenika za prisanje programa u programskom jeziku S

TEMA

CILJEVI 

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da : 

PREPORUČENI SADRŽAJI  PO TEMAMA 

Uvod u programiranje  

· Osposobljavanje učenika da primenjuje kompajlere i linkere

·       razume primenu programskih jezika

·       objasni funkciju kompajlera

·       definiše primenu linkera

·       razlikuje pojmove sintakse i semantike u programskim jezicima

·       Programski jezici

·       Razvojno okruženje. Kompajler i linker

·       Pojam sintakse i semantike programskih jezika

·       Sintaksni dijagrami. Bekusova notacija

Algoritmi  

· Osposobljavanje učenika za algoritamsko rešavanje problema i  pisanje algoritama 

·       algoritamski rešava probleme

·       testiranjem proveri logiku rada algoritma

 

·       Grafički zapis algoritma

·       Etape rešavanja algoritma

·       Struktura algoritma

·       Provera ispravnosti algoritma 

Programski jezik C

 

·    Osposobljavanje učenika za programiranje osnovnih algoritamskih koraka i pisanje programa u programskom jeziku C

 

·       prati tok izvršenja programa i koristi naredbe grananja

·        koristi naredbe za konačan i beskonačan broj ponavljanja

·       koristi razvojno okruženje za pisanje, testiranje i    izvršenje programa

·       pristupa elemntima stringova

·       pristupa elementima  višedimenzionalnih nizova

·       koristi nizove, vrši njihovo pretraživanje i sortiranje

·       definiše i poziva funkcije

 

·       Operatori

·       Izrazi

·       Naredbe

·       Funkcije     

·       Tok izvršenja

·       Donošenje odluke naredbom if i if – else

·       Naredbe višestrukog grananja

·       Bezuslovno grananje   

·       Savlađivanje osnovnih ciklusa

·       Naredbe za organizaciju ciklusa sa konačnim brojem ponavljanja (for)

·       Organizacija ciklusa sa neodređenim brojem ponavljanja (while i do-while/repet)

·       Naredbe za iskakanje iz ciklusa

·       Naredbe za preskakanje preostalih naredbi do kraja ciklusa  

·       Nizovi:

- Definisanje niza

- Inicijalizacija niza

- Pristupanje elementima niza

- Pretraživanje niza. Sortiranje niza

- Traženje minimalnog i maksimalnog elementa       

·       Funcije:

-Definisanje funcija

- Parametri i argumenti funkcija

- Formalni parametri. Stvrni argumenti

- Bočni efekat funcija

- Rekurzivne funkcije

 

 

 

 

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Naziv predmeta

PROGRAMIRANJE

Godišnji fond:

74 časa

Razred:

Drugi

Ciljevi predmeta

 1. Razvijanje spososobnosti za rešavanje problema primenom algoritamskog načina razmišljanja
 2. Razvijanje svesti o mestu programiranja u savremenoj tehnici
 3. Osposobljavanje učenika za prisanje programa u programskom jeziku S

Naziv predmeta:

PREDUZETNIŠTVO

Godišnji fond časova:

62 časa

Razred:

Četvrti

 

 

TEMA

CILJEVI 

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da : 

Preduzetništvo i preduzetnik   

 

·       Razumevanje pojma i značaja preduzetništva

·       Prepoznavanje osobenosti preduzetnika

 

·       navede adekvadtne primere preduzetništva iz lokalnog okruženja

·       navede karakteristike preduzetnika

·       objasni značaj motivacionih faktora u preduzetništvu

·       dovede u odnos pojmove preduzimljivost i preduzetništvo

Razvijanje i procena  poslovnih ideja, marketing plan

 

·        Razvijanje sposobnosti za uočavanje, formulisanje i procenu poslovnih ideja 

·       Upoznavanje učenika sa elementima marketing plana

·       Razvijanje smisla za timski rad

 

 

·       odabira iz mnoštva ideja onu koja je primenljiva i realna za otpočinjanja biznisa

·       prepozna različite načine otpočinjanja posla

·       uoči međusobno delovanje faktora koji utiču na tržište

·       samostalno prikupi podatke sa tržišta – konkurencija, potencijalni klijenti, veličina tržišta

·       pravi ponudu usluge

·       razvija marketing strategiju za svoju poslovnu ideju i prezentuje svoj marketing plan

·       radi timski u učeničkoj grupi

 

 

Upravljanje i organizacija

 

·       Upoznavanje učenika sa stilovima rukovođenja

 

·       navede osobine uspešnog menadžera

·       poznaje različite upravljačke stilove

·       objasni osnove menadžmenta usluga/proizvodnje

·       uviđa značaj planiranja i odabira ljudskih resursa za potrebe organizacije

·       objasni značaj informacionih tehnologija za savremeno poslovanje

Pravni okvir za osnivanje i funkcionisanje delatnosti

 

·       Upoznavanje sa pravnim okvirom za osnivanje i funkcionisanje delatnosti

 

·       izabere najpovoljniju organizacionu i  pravnu formu organizovanja delatnosti

·       prikupi informacije koje su potrebne za uspešno vođenje posla

·       samostalno sačini ili popuni poslovnu dokumentaciju (CV, poslovna pisma, molbe, zapisnik, obrasci...)

Ekonomija poslovanja

·       Upoznavanje učenika sa finasijskim aspektima preduzeća / radnje

·       planira proizvodnju i troškove za sopstveni biznis

·       klasifikuje  troškove preduzeća i izračuna prag rentabilnosti

·       sastavi finansijske izveštaje u najjednostavnijoj formi (bilans stanja, bilans uspeha i tok gotovine preduzeća);

·       prikupi informacije potrebne za proizvodni i finansijski  plan i o  izvorima finansiranja ;

·       prezentuje određeni deo plana proizvodnje/ finansijskog plana

Učenički projekt-prezentacija poslovnog plana

·       Osposobljavanje učenika veštini prezentacije poslovnog plana

·       izradi jednostavan poslovni plan (deo poslovnog plana) prema usvojenoj poslovnoj ideji

·       prezentuje poslovni plan (deo) u okviru svoje timske uloge

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

TEMA

CILJEVI

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da :

Preduzetništvo i preduzetnik 

 

·       Razumevanje pojma i značaja preduzetništva

·       Prepoznavanje osobenosti preduzetnika

 

·       navede adekvadtne primere preduzetništva iz lokalnog okruženja

·       navede karakteristike preduzetnika

·       objasni značaj motivacionih faktora u preduzetništvu

·       dovede u odnos pojmove preduzimljivost i preduzetništvo

Razvijanje i procena  poslovnih ideja, marketing plan

 

·        Razvijanje sposobnosti za uočavanje, formulisanje i procenu poslovnih ideja 

·       Upoznavanje učenika sa elementima marketing plana

·       Razvijanje smisla za timski rad

 

 

·       odabira iz mnoštva ideja onu koja je primenljiva i realna za otpočinjanja biznisa

·       prepozna različite načine otpočinjanja posla

·       uoči međusobno delovanje faktora koji utiču na tržište

·       samostalno prikupi podatke sa tržišta – konkurencija, potencijalni klijenti, veličina tržišta

·       pravi ponudu usluge

·       razvija marketing strategiju za svoju poslovnu ideju i prezentuje svoj marketing plan

·       radi timski u učeničkoj grupi

 

 

Upravljanje i organizacija

 

·       Upoznavanje učenika sa stilovima rukovođenja

 

·       navede osobine uspešnog menadžera

·       poznaje različite upravljačke stilove

·       objasni osnove menadžmenta usluga/proizvodnje

·       uviđa značaj planiranja i odabira ljudskih resursa za potrebe organizacije

·       objasni značaj informacionih tehnologija za savremeno poslovanje

Pravni okvir za osnivanje i funkcionisanje delatnosti

 

·       Upoznavanje sa pravnim okvirom za osnivanje i funkcionisanje delatnosti

 

·       izabere najpovoljniju organizacionu i  pravnu formu organizovanja delatnosti

·       prikupi informacije koje su potrebne za uspešno vođenje posla

·       samostalno sačini ili popuni poslovnu dokumentaciju (CV, poslovna pisma, molbe, zapisnik, obrasci...)

Ekonomija poslovanja

·       Upoznavanje učenika sa finasijskim aspektima preduzeća / radnje

·       planira proizvodnju i troškove za sopstveni biznis

·       klasifikuje  troškove preduzeća i izračuna prag rentabilnosti

·       sastavi finansijske izveštaje u najjednostavnijoj formi (bilans stanja, bilans uspeha i tok gotovine preduzeća);

·       prikupi informacije potrebne za proizvodni i finansijski  plan i o  izvorima finansiranja ;

·       prezentuje određeni deo plana proizvodnje/ finansijskog plana

Učenički projekt-prezentacija poslovnog plana

·       Osposobljavanje učenika veštini prezentacije poslovnog plana

·       izradi jednostavan poslovni plan (deo poslovnog plana) prema usvojenoj poslovnoj ideji

·       prezentuje poslovni plan (deo) u okviru svoje timske uloge

Naziv predmeta

ELEKTRONIKA

Godišnji fond:

111 časova

Razred:

Drugi

Ciljevi predmeta

Sticanje osnovnih znanja iz elektronike
Sticanje  osnovnih veština iz merenja u oblasti elektronike

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}

TEMA

CILJEVI

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da

PREPORUČENI SADRŽAJI  PO TEMAMA

Elektronika

·    Osposobljavanje učenika da razlikuje i koristi elektronske komponente,  sklopove i podsklopove

 

·    Osposobljavanje učenika da  koristi računar u izradi električnih šema i štampanih kola

·    opiše princip provođenja električne struje u poluprovodnicima

·    objasni princip rada dioda, tranzistora i optoelektronskih komponenti

·    klasifikuje vrste dioda i  tranzistora

·    ispita ispravnost dioda, tranzistora, optoelektronskih komponenti i integrisanih kola

·    snimi karakteristike dioda, tranzistora i optoelektronskih komponenti na maketi pomoću mernih instrumenata i analizira njihov rad

·    snimi karakteristike ispravljača, stabilizatora napona, pojačavača i oscilatora na maketi pomoću mernih instrumenata i analizira njihov rad

·    analizira elementarna elektronska kola sa diodama, otpornicima, kondenzatorima i kalemovima

·    ispita rad pojedinih kola sa operacionim pojačavačima na maketi pomoću mernih instrumenata i analizira ih

·    izabere elemente iz kataloga

·    objasni na osnovu kataloga pojedine pinove integrisanih kola

·    izradi električne šeme i vrši simulaciju električnih kola na računaru

 

·  Poluprovodnici:

-   čisti

-   primesni

·  Pojam diskretne i integrisane tehnike 

·  Elektronske komponente, podsklopovi i sklopovi (princip rada, primena, ispitivanje ispravnosti):

-diode

-ispravljači

-stabilizatori napona sa Cenerovom diodom

-tranzistori: bipolarni, MOSFET

-pojačavači

-oscilatori

-optoelektronske komponente   

·  Kola sa operacionim pojačavačima

·  Izrada električnih šema i simulacija električnih kola na računaru 

 


Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

TEMA

CILJEVI

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da

PREPORUČENI SADRŽAJI  PO TEMAMA

Elektronika

·    Osposobljavanje učenika da razlikuje i koristi elektronske komponente,  sklopove i podsklopove

 

·    Osposobljavanje učenika da  koristi računar u izradi električnih šema i štampanih kola

·    opiše princip provođenja električne struje u poluprovodnicima

·    objasni princip rada dioda, tranzistora i optoelektronskih komponenti

·    klasifikuje vrste dioda i  tranzistora

·    ispita ispravnost dioda, tranzistora, optoelektronskih komponenti i integrisanih kola

·    snimi karakteristike dioda, tranzistora i optoelektronskih komponenti na maketi pomoću mernih instrumenata i analizira njihov rad

·    snimi karakteristike ispravljača, stabilizatora napona, pojačavača i oscilatora na maketi pomoću mernih instrumenata i analizira njihov rad

·    analizira elementarna elektronska kola sa diodama, otpornicima, kondenzatorima i kalemovima

·    ispita rad pojedinih kola sa operacionim pojačavačima na maketi pomoću mernih instrumenata i analizira ih

·    izabere elemente iz kataloga

·    objasni na osnovu kataloga pojedine pinove integrisanih kola

·    izradi električne šeme i vrši simulaciju električnih kola na računaru

 

·  Poluprovodnici:

-   čisti

-   primesni

·  Pojam diskretne i integrisane tehnike 

·  Elektronske komponente, podsklopovi i sklopovi (princip rada, primena, ispitivanje ispravnosti):

-diode

-ispravljači

-stabilizatori napona sa Cenerovom diodom

-tranzistori: bipolarni, MOSFET

-pojačavači

-oscilatori

-optoelektronske komponente   

·  Kola sa operacionim pojačavačima

·  Izrada električnih šema i simulacija električnih kola na računaru