Ekektrotehnika\Tehničar mehatronike

Naziv predmeta

TEHNIČKA MEHANIKA SA MEHANIZMIMA

Godišnji fond:

111 časova

Razred:

Drugi

Ciljevi predmeta

 1. razumevanje kretanja tela
 2. razumevanje uticaja sila na kretanje tela
 3. poznavanje osnovnih principa kinematike i dinamike mehanizama

 

TEMA

CILJEVI

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da :

PREPORUČENI SADRŽAJI  PO TEMAMA

KINEMATIKA

·    Razumevanje kretanja materijalne tačke i krutog tela

·    Osposobljavanje učenika da razlikuje osnovne tipove mehanizama

·    Poznavanje primene karakterističčnih tipova mehanizama

·  razlikuje vrste kretanja materijalne tačke

·  odredi putanju, brzinu i ubrzanje za karakteristične vrste kretanja materijane tačke

·  razlikuje vrste kretanja krutog tela i njihove karakteristike

·  ucrta i brzine i ubrzanja prema zadatim podacima i izračuna nepoznte  veličine

·  razlikuje apsolutno i relativno kretanje

·  objasni pojam stepena slobode

·  navede osnovnu podelu mehanizama prema tipu konstrukcije i prema funkciji

·  razlikuje karakteristične tipove mehanizama, njihove sastavne delove i primenu

·  predvidi pomeranje dela mehanizma na osnovu kretanja ostalih njegovih elemenata

· Kinematika tačke

-Pravolinijsko kretanje (ravnomerno i promenljivo)

-Krivolinijsko kretanje (ravnomerno i promenljivo)

-Kružno kretanje

-Harmonijsko oscilatorno kretanje

· Kinematika krutog tela

-Translatorno kretanje

-Obrtanje tela oko nepomične ose

-Ravno kretanje

-Složeno kretanje

· Kinematika mehanizama

-Članovi, kinematički parovi, kinematičke veze, stepeni slobode kretanja

-Konstrukciono-funkcionalna klasifikacija mehanizama
-Relativno i apsolutno kretanje i analiza pomeranja ključnih članova:

-polužnih

-kulisnih

-bregastih

-zupčastih

-frikcionih

DINAMIKA

·   Razumevanje osnovnih zakona dinamike materijalne tačke  i krutog tela

·  Razlikovanje karakterističčnih reduktora sa aspekta dinamike

·       navede osnovne zakone dinamike materijalne tačke

·       proračuna karakteristične veličine pri pravolinijskom kretanju materijalne tačke pod dejstvom  konstantne sile

·       objasni zakone promene količine kretanja i promene kinetičke energije

·        proračuna karakteristične veličine pri kretanju krutog tela:

- translatornom

- ravnom

- obrtnom

·       uoči sile koje se javljaju u karakterističnim mehanizmima

·       razlikuje prema konstrukciji i nameni tipove reduktora i njihove komponente

· Dinamika materijalne tačke

-Osnovni zakoni dinamike

-Pravolinijsko kretanje pod dejstvom konstantne sile

-Rad, snaga i koeficijent korisnog dejstva

·       Dinamika sistema materijalnih tačaka

-Spoljašnje i unutrašnje sile u sistemu materijalnih tačaka

-Masa i središte sistema

-Zakon opromeni količine kretanja sistema

-Kinetička energija i zakon o promeni kinetičke energije sistema

·       Dinamika krutog tela

-Osnovna jednačina dinamike translatornog kretanja krutog tela

-Osnovna jednačina dinamike kretanja krutog tela oko nepomične ose

-Rad i snaga pri obrtnom kretanju

-Osnovne jednačine dinamike ravnog  kretanja krutog tela 

· Dinamika mehanizama  

-Klasifikacija i analiza sila u mehanizmima

Reduktori za velike prenosne odnose:

-harmonijski

-cikloidni

-planetarni

Reduktori za promenljive prenosne odnose – varijatori

 

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

TEMA

CILJEVI

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da :

PREPORUČENI SADRŽAJI  PO TEMAMA

KINEMATIKA

·    Razumevanje kretanja materijalne tačke i krutog tela

·    Osposobljavanje učenika da razlikuje osnovne tipove mehanizama

·    Poznavanje primene karakterističčnih tipova mehanizama

·  razlikuje vrste kretanja materijalne tačke

·  odredi putanju, brzinu i ubrzanje za karakteristične vrste kretanja materijane tačke

·  razlikuje vrste kretanja krutog tela i njihove karakteristike

·  ucrta i brzine i ubrzanja prema zadatim podacima i izračuna nepoznte  veličine

·  razlikuje apsolutno i relativno kretanje

·  objasni pojam stepena slobode

·  navede osnovnu podelu mehanizama prema tipu konstrukcije i prema funkciji

·  razlikuje karakteristične tipove mehanizama, njihove sastavne delove i primenu

·  predvidi pomeranje dela mehanizma na osnovu kretanja ostalih njegovih elemenata

· Kinematika tačke

-Pravolinijsko kretanje (ravnomerno i promenljivo)

-Krivolinijsko kretanje (ravnomerno i promenljivo)

-Kružno kretanje

-Harmonijsko oscilatorno kretanje

· Kinematika krutog tela

-Translatorno kretanje

-Obrtanje tela oko nepomične ose

-Ravno kretanje

-Složeno kretanje

· Kinematika mehanizama

-Članovi, kinematički parovi, kinematičke veze, stepeni slobode kretanja

-Konstrukciono-funkcionalna klasifikacija mehanizama
-Relativno i apsolutno kretanje i analiza pomeranja ključnih članova:

-polužnih

-kulisnih

-bregastih

-zupčastih

-frikcionih

DINAMIKA

·   Razumevanje osnovnih zakona dinamike materijalne tačke  i krutog tela

·  Razlikovanje karakterističčnih reduktora sa aspekta dinamike

·       navede osnovne zakone dinamike materijalne tačke

·       proračuna karakteristične veličine pri pravolinijskom kretanju materijalne tačke pod dejstvom  konstantne sile

·       objasni zakone promene količine kretanja i promene kinetičke energije

·        proračuna karakteristične veličine pri kretanju krutog tela:

- translatornom

- ravnom

- obrtnom

·       uoči sile koje se javljaju u karakterističnim mehanizmima

·       razlikuje prema konstrukciji i nameni tipove reduktora i njihove komponente

· Dinamika materijalne tačke

-Osnovni zakoni dinamike

-Pravolinijsko kretanje pod dejstvom konstantne sile

-Rad, snaga i koeficijent korisnog dejstva

·       Dinamika sistema materijalnih tačaka

-Spoljašnje i unutrašnje sile u sistemu materijalnih tačaka

-Masa i središte sistema

-Zakon opromeni količine kretanja sistema

-Kinetička energija i zakon o promeni kinetičke energije sistema

·       Dinamika krutog tela

-Osnovna jednačina dinamike translatornog kretanja krutog tela

-Osnovna jednačina dinamike kretanja krutog tela oko nepomične ose

-Rad i snaga pri obrtnom kretanju

-Osnovne jednačine dinamike ravnog  kretanja krutog tela 

· Dinamika mehanizama  

-Klasifikacija i analiza sila u mehanizmima

Reduktori za velike prenosne odnose:

-harmonijski

-cikloidni

-planetarni

Reduktori za promenljive prenosne odnose – varijatori

Naziv predmeta

ELEKTROTEHNIKA SA MERENJIMA

Godišnji fond:

74 časa

Razred:

Drugi

Ciljevi predmeta

 1. Sticanje osnovnih znanja iz elektrotehnike
 2. Sticanje osnovnih znanja i veština iz merenja u elektrotehnici

 

 

TEMA

CILJEVI 

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da : 

PREPORUČENI SADRŽAJI  PO TEMAMA 

Naizmenične  struje

·       Primenjivanje teorijskih znanja u analizi i proračunu električnih kola naizmenične struje

·       Osposobljavanje učenika da meri naizmenične veličine i njihove parametre

·       razlikuje elemente kola naizmenične struje

·       navede parametre naizmeničnih veličina

·       meri napon, struju, frekvenciju, snagu i faktor snage

·       primeni Omov zakon i Kirhofove zakone u granama kola naizmenične struje

·       meri otpornost, induktivnost i kapacitivnost

·       navede uslove nastajanja redne i paralelne rezonanse u kolu

·       nabroji vrste trofaznih sistema i objasni njihovu primenu

·       razlikuje načine povezivanja potrošača i izvora naizmenične struje

·       razlikuje vrste oscilatornih kola

·      izmeri snagu i energiju u trofaznim sistemima

·    Naizmenične struje

– periodične, neperiodične, prostoperiodične.

Parametri naizmenične struje:

-perioda, frekvencija, amplituda, efektivna vrednost, srednja vrednost, faza i fazna razlika.

-Merenje napona, frekvencije i fazne razlike osciloskopom.

-Generator funkcija.

·    Predstavljanje naizmeničnih

veličina pomoću fazora i u kompleksnom obliku

·    Kola naizmenične struje

-Elementi u kolu naizmenične

struje: otpornik, kalem i kondenzator.

-Aktivna i reaktivna snaga. Faktor snage. Kompenzacija reaktivne snage.

-Redna, paralelna i kombinovana veza elemenata.  RLC metar.

-Merenje struje, napona, frekvencije, snaga i faktora snage u kolima naizmenične struje ampermetrom, voltmetrom, vatmetrom i varmetrom, cosφ-metrom, frekvencmetrom.

·    Oscilatorna kola

- redno, paralelno i spregnuto.

·    Trofazni sistemi trožični i četvorožični, simetrični i nesimetrični.

-Veza u trougao i zvezdu.

-Snaga. Energija.

·     -Merenje snage i energije vatmerom, električnim brojilom.

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

TEMA

CILJEVI

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da :

PREPORUČENI SADRŽAJI  PO TEMAMA

Naizmenične  struje

·       Primenjivanje teorijskih znanja u analizi i proračunu električnih kola naizmenične struje

·       Osposobljavanje učenika da meri naizmenične veličine i njihove parametre

·       razlikuje elemente kola naizmenične struje

·       navede parametre naizmeničnih veličina

·       meri napon, struju, frekvenciju, snagu i faktor snage

·       primeni Omov zakon i Kirhofove zakone u granama kola naizmenične struje

·       meri otpornost, induktivnost i kapacitivnost

·       navede uslove nastajanja redne i paralelne rezonanse u kolu

·       nabroji vrste trofaznih sistema i objasni njihovu primenu

·       razlikuje načine povezivanja potrošača i izvora naizmenične struje

·       razlikuje vrste oscilatornih kola

·     izmeri snagu i energiju u trofaznim sistemima

·    Naizmenične struje

– periodične, neperiodične, prostoperiodične.

Parametri naizmenične struje:

-perioda, frekvencija, amplituda, efektivna vrednost, srednja vrednost, faza i fazna razlika.

-Merenje napona, frekvencije i fazne razlike osciloskopom.

-Generator funkcija.

·    Predstavljanje naizmeničnih

veličina pomoću fazora i u kompleksnom obliku

·    Kola naizmenične struje

-Elementi u kolu naizmenične

struje: otpornik, kalem i kondenzator.

-Aktivna i reaktivna snaga. Faktor snage. Kompenzacija reaktivne snage.

-Redna, paralelna i kombinovana veza elemenata.  RLC metar.

-Merenje struje, napona, frekvencije, snaga i faktora snage u kolima naizmenične struje ampermetrom, voltmetrom, vatmetrom i varmetrom, cosφ-metrom, frekvencmetrom.

·    Oscilatorna kola

- redno, paralelno i spregnuto.

·    Trofazni sistemi trožični i četvorožični, simetrični i nesimetrični.

-Veza u trougao i zvezdu.

-Snaga. Energija.

·    -Merenje snage i energije vatmerom, električnim brojilom.

 

Naziv predmeta

MEHANIKA

Godišnji fond:

111 časova

Razred:

Prvi

Ciljevi predmeta

 1. Razumevanje osnovnih zakona i principa statike
 2. Razumevanje napona i deformacija kod karakterističnih naprezanja 

 

 

 

 

 

TEMA

CILJEVI 

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da : 

PREPORUČENI SADRŽAJI  PO TEMAMA 

Statika

· Razumevanje osnovnih pojmova, principa i zakona u statici

· Poznavanje i primena ravnoveže sila

· Poznavanje i primena trenja u mašinskoj tehnici

· nabroji aksiome statike

· izračuna reakcije veza

· razloži silu na komponente

· navede teoremu o paralelnom prenošenju sile

postavi uslove ravnoteže sistema proizvoljnih sila u ravni

· odredi težišta linija, figura i tela

· razlikuje vrste ravnoteže

· odredi reakcije veza ravanskih nosača

· nacrta statičke dijagrame za karakteristične ravanske nosače

· izračuna unutrašnje sile u štapovima rešetkastih nosača 

· razlikuje vrste trenja

· navede karakteristične primere pozitivnog i negativnog dejstva trenja iz mašinske tehnike

·Sistem sučeljnih sila

-Apsolutno kruto telo, sila, ekvivalentni sistemi sila, uravnoteženi sistem sila

-Aksiome statike

-Veze i reakcije veza

-Razlaganje sile

-Moment sile za tačku

-Varinjonova teorema 

·Sistem proizvoljnih sila u ravni

-Slaganje paralelnih sila

-Spreg i moment sprega

-Teorema o paralelnom prenošenju sile

-Redukcija sile i sistema sila na tačku

-Glavni vektor i glavni moment

-Uslovi ravnoteže sistema proizvoljnih sila u ravni

·Težište i centar masa

-Sistem vezanih paralelnih sila

-Određivanje težišta linija, ravanskih figura i tela

-Vrste ravnoteže

·Ravanski nosači

-Oslonci i ležišta prostih nosača

-Vrste nosača i opterećenja

-Određivanje reakcija veza punih ravanskih nosača

-Statički dijagrami kod proste grede, konzole i grede sa prepustima

·Rešetkasti nosači

-Vrste rešetkastih nosača. Unutrašnje sile u štapovima

-Kremonin plan sila

·Trenje

-Vrste trenja.Kulonov zakon.

  -Trenje klizanja i trenje kotrljanja 

Otpornost materijala 

· Razumevanje osnovnih vidova naprezanja

· nabroji vrste naprezanja

· nacrta dijagram i objasni Hukov zakon za aksijalno naprezanje

· dimenzioniše aksijalno napregnut štap

· razlikuje napone i deformacije koji se javljaju pri karakterističnim naprezanjima (aksijalno naprezanje, smicanje, uvijanje, savijanje, izvijanje)

· izračuna momente inercije složenih figura

· proračuna nosač izložen savijanju

· dimenzioniše vitki štap

·         Aksijalno naprezanje

-Deformacije, naponi, dilatacije

-Hukov zakon

-Dimenzionisanje štapa

-Dozvoljeni napon i stepen sigurnosti

·         Smicanje

-Naponi i deformacije

-Hukov zakon pri smicanju

-Modul klizanja

·         Geomerijske karakteristike ravnih i poprečnih preseka

-Statički moment površine

-Momenti inercije

-Elipsa inercije

-Glavni centralni momenti inercije složenih figura

·         Uvijanje

-Naponi i deformacije

-Dijagrami momenata uvijanja

·         Savijanje

-Čisto savijanje

-Normalni naponi

-Otporni momenti ravanskih preseka

-Proračun nosača izloženih savijanju

·         Izvijanje

-Ojlerova kritična sila

-Dimenzionisanje vitkih štapova

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Naziv predmeta

MEHANIKA

Godišnji fond:

111 časova

Razred:

Prvi

Ciljevi predmeta

 1. Razumevanje osnovnih zakona i principa statike
 2. Razumevanje napona i deformacija kod karakterističnih naprezanja

Naziv predmeta

ELEKTROTEHNIKA SA MERENJIMA

Godišnji fond:

111 časova

Razred:

Prvi

Ciljevi predmeta

 1. Sticanje osnovnih znanja iz elektrotehnike
 2. Sticanje osnovnih znanja i veština iz merenja u elektrotehnici

 

 

 

 

 

 

 

TEMA

CILJEVI 

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da  

PREPORUČENI SADRŽAJI  PO TEMAMA 

Elektro-statika

·    Obnavljanje ranije stečenih znanja o naelektrisanju

·    Osposobljavanje učenika za rešavanje jednostavnih problema iz elektrostatike

·       objasni pojam naelektrisanja i električnog polja 

·       redno i paralelno veže kondenzatore 

·       primeni Kulonov zakon pri izračunavanju sile  

 

·       Pojam naelektrisanja. Kulonov zakon.

·       Električno polje. Fluks.

·       Potencijal. Napon.

·       Dielektrici i provodnici u električnom polju.

·       Kondenzatori. Vezivanje

·       kondenzatora.

·       Energija elektrostatičkog polja.

·       Elektrostatički voltmetar. 

Jednosmerne struje

·    Obnavljanje i proširivanje znanja iz oblasti jednosmernih struja

·    Osposobljavanje učenika rešavanje kola jednosmerne struje

·    Osposobljavanje učenika za merenje osnovnih električnih veličina

·    Razvijanje tačnosti i preciznosti pri merenju

·       prepoznaje pojave, elemente i njihove karakteristike kod vremenski konstantnih veličina 

·       redno i paralelno veže otpornike

·       primeni Omov zakon i Kirhofove zakone pri izračunavanju struja u granama kola jednosmerne struje

·       izmeri napon,  jačinu struje i snagu

§  Jednosmerna struja – jačina, smer i gustina.

§  Prvi Kirhofov zakon.

§  Električna otpornost. Otpornici. Vezivanje otpornika.

§  Omov zakon. Džulov zakon. Električni rad i snaga.

§   Osnovni elementi električnog kola: izvori jednosmerne struje, provodnici, otpornici,

§  Merenje jačine struje, napona, otpornosti i snage:

§  -povezivanje ampermetra, voltmetra ommetra i vatmetra  u električno kolo,

§  -proširenje mernog opsega ampermetra voltmetra i ommetra,

§  greške merenja – apsolutne i relativne,

§  evidentiranje merenja.

§  Prosto električno kolo.

§  Složeno električno kolo - drugi Kirhofov zakon.

Elektro-

Magnetizam

·    Obnavljanje i proširivanje znanja iz elektromagnetizma

·       objasni dejstvo magnetnog kola na provodnik

·       zapiše i objasni Faradejev zakon i pojam magnetne indukcije

·       razlikuje vidove indukcije

§  Magnetno polje. Magnetna indukcija.

§  Amperov zakon. Magnetna svojstva materijala. Magnetni fluks.

§  Lorencova sila.

§  Elektromagnetna indukcija.

§  Indukovana EMS u pravolinijskom provodniku. Induktivnost kola, međusobna induktivnost, samoindukcija, međusobna indukcija.

§  Energija magnetnog polja.

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

TEMA

CILJEVI

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da

PREPORUČENI SADRŽAJI  PO TEMAMA

Elektro-statika

·    Obnavljanje ranije stečenih znanja o naelektrisanju

·    Osposobljavanje učenika za rešavanje jednostavnih problema iz elektrostatike

·       objasni pojam naelektrisanja i električnog polja

·       redno i paralelno veže kondenzatore

·       primeni Kulonov zakon pri izračunavanju sile

 

·       Pojam naelektrisanja. Kulonov zakon.

·       Električno polje. Fluks.

·       Potencijal. Napon.

·       Dielektrici i provodnici u električnom polju.

·       Kondenzatori. Vezivanje

·       kondenzatora.

·       Energija elektrostatičkog polja.

·       Elektrostatički voltmetar.

Jednosmerne struje

·    Obnavljanje i proširivanje znanja iz oblasti jednosmernih struja

·    Osposobljavanje učenika rešavanje kola jednosmerne struje

·    Osposobljavanje učenika za merenje osnovnih električnih veličina

·    Razvijanje tačnosti i preciznosti pri merenju

·       prepoznaje pojave, elemente i njihove karakteristike kod vremenski konstantnih veličina

·       redno i paralelno veže otpornike

·       primeni Omov zakon i Kirhofove zakone pri izračunavanju struja u granama kola jednosmerne struje

·       izmeri napon,  jačinu struje i snagu

§  Jednosmerna struja – jačina, smer i gustina.

§  Prvi Kirhofov zakon.

§  Električna otpornost. Otpornici. Vezivanje otpornika.

§  Omov zakon. Džulov zakon. Električni rad i snaga.

§   Osnovni elementi električnog kola: izvori jednosmerne struje, provodnici, otpornici,

§  Merenje jačine struje, napona, otpornosti i snage:

§  -povezivanje ampermetra, voltmetra ommetra i vatmetra  u električno kolo,

§  -proširenje mernog opsega ampermetra voltmetra i ommetra,

§  greške merenja – apsolutne i relativne,

§  evidentiranje merenja.

§  Prosto električno kolo.

§  Složeno električno kolo - drugi Kirhofov zakon.

Elektro-

Magnetizam

·    Obnavljanje i proširivanje znanja iz elektromagnetizma

·       objasni dejstvo magnetnog kola na provodnik

·       zapiše i objasni Faradejev zakon i pojam magnetne indukcije

·       razlikuje vidove indukcije

§  Magnetno polje. Magnetna indukcija.

§  Amperov zakon. Magnetna svojstva materijala. Magnetni fluks.

§  Lorencova sila.

§  Elektromagnetna indukcija.

§  Indukovana EMS u pravolinijskom provodniku. Induktivnost kola, međusobna induktivnost, samoindukcija, međusobna indukcija.

§  Energija magnetnog polja.

 

Naziv predmeta

TEHNIČKO CRTANJE

Godišnji fond:

111 časova

Razred:

Prvi

 

 

TEMA

CILJEVI 

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da : 

PREPORUČENI SADRŽAJI  PO TEMAMA 

Formiranje tehničkog crteža pomoću pribora

 

·  Osposobljavanje učenika da samostalno izrađuje jednostavne tehničke crteže pomoću pribora

·  Osposobljavanje učenika da čita tehničke crteže

·  Razvijanje preciznisti i urednosti

·         izabere standardnu razmeru, tipove linija i format crteža

·         odabere i popuni zaglavlje  i označi tehnički crtež

·         nacrta predmet u ortogonalnim projekcijama

·         kotira projekcije

·         unese oznake za tolerancije na tehnički crtež

·         nacrta jednostavnije delove u preseku

·         nacrta aksonometrijski izgled jednostavog elementa na osnovu ortogonalnih izgleda

·         čita tehničke crteže 

·       Standardizacija i standardi  

·       Vrste, formati i označavanje tehničkih crteža

·       Razmera

·       Tipovi i debljine linija

·       Tehničko pismo

·       Zaglavlja i sastavnice

·       Vrste projiciranja

·       Ortogonalno projiciranje, pogledi, izgledi i njihov raspored

·       Crtanje trećeg izgleda na osnovu dva data

·       Crtanje aksonometrijskog izgleda na osnovu ortogonalnih izgleda

·       Kotiranje

·       Tolerancije dužina, uglova, oblika i položaja, slobodnih mera

·       Preseci mašinskih delova

·       Čitanje tehničkih crteža

Izrada 2D crteža u programskom paketu CAD

§Osposobljavanje učenika da samostalno crta jednostavne tehničke crteže pomoću računara

 

·       upotrebljava  CAD programski paket pri izradi tehničkih crteža

·       nacrta i izradi jednostavnije sklopne crteže u CAD programskom paketu

·       pokaže logičko mišljenje pri izradi i razradi tehničkih crteža

 

·       Definisanje ulaznih parametara

·       Komande za crtanje

·       Komande za modifikovanje elemenata crteža

·       Kotiranje crteža

·       Unos teksta

·       Snimanje i štampanje crteža

·       Izrada crteža detalja

·       Izrada i razrada crteža sklopa

 

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Naziv predmeta

TEHNIČKO CRTANJE

Godišnji fond:

111 časova

Razred:

Prvi