Ekektrotehnika\Tehničar mehatronike

Naziv predmeta

FIZIKA

Godišnji fond:

74 časa

Razred:

Prvi

 

TEMA

CILJEVI 

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da : 

PREPORUČENI SADRŽAJI  PO TEMAMA 

Uvod u Fiziku

 • Razumevanje pojava, promena, procesa i odnosa u okviru fizike kao nauke

 

 • objasni značaj fizike kao fundamentalne nauke i njen uticaj na razvoj tehničkih nauka i disciplina;
 • koristi jedinice osnovnih i izvedenih veličina u skladu sa Međunarodnim sistemom jedinica;
 • navede razliku između fizičkih skalarnih i vektorskih veličina, kao i primere za te veličine;
 • navede Njutnove zakone;
 • razlikuje kinetičku i potencijalnu energiju.
 • Fizika – oblast i priroda naučne discipline
 • Razvoj fizike kao nauke i njen uticaj na formiranje i razvoj tehničkih nauka
 • Fizički ogledi i zakoni. Fizičke veličine i formule
 • Sistematizacija fizičkih veličina (Međunarodni sistem jednica)
 • Skalarne i vektorske fizičke veličine
 • Osnovne operacije sa vektorima:

Sabiranje i oduzimanje vektora na primeru

fizičkih veličina (brzina, ubrzanje, sila,

vektor položaja),

Skalarni  i  vektorski  proizvod  vektora

 • Njutnovi zakoni
 • Energija (kinetička i potencijalna)

Oscilacije

 

 • Usvajanje osnovnih znanja iz oscilacija
 • objasni pojam oscilacija, njihov nastanak  i karakteristične veličine oscilatornog    kretanja (period, učestanost, amplituda);
 • razlikuje slobodne, prinudne i prigušene oscilacije;
 • objasni nastanak elektromagnetnih oscilacija i uoči njihovu primenu;
 • obrazloži pojam rezonancije i uoči njenu primenu u svakodnevnom životu;
 • Oscilacije  u  mehanici,  harmonijske  oscilacije
 • Slobodne,  prinudne,  prigušene  oscilacije
 • Elektromagnetne  oscilacije
 • Rezonancija

Talasi

 

 • Usvajanje osnovnih znanja o talasima
 • objasni pojam talasa i njihov nastanak;
 • objasni nastanak elektromagnetnih talasa i ralikuje različite vrste elektromagnetnih talasa;
 • diskutuje o primeni elektromagnetnih talasa u svakodevnom životu;
 • objasni princip superpozicije talasa;
 • razlikuje pokretne od stojećih talasa;
 • navede izvore zvuka i razliku između zvuka, tona i šuma;
 • objasni osnovne karakteristike zvuka;
 • objasni pojavu Doplerovog efekta u akustici;
 • obrazloži pojave interferencije, difrakcije i  polarizacije mehaničkih talasa;
 • Mehanički  talasi,  karakteristike,  vrste,  nastanak
 • Elektromagnetni  talasi,  karakteristike,  vrste,  nastanak
 • Princip  superpozicije  talasa,  pokretni  i  stojeći  talasi
 • Akustika,  izvori  zvuka
 • Karakteristike  zvuka
 • Doplerov  efekat  u  akustici
 • Interferencija  talasa
 • Difrakcija  talasa
 • Polarizacija  talasa

Optika

 

 • Usvajanje osnovnih znanja o zakonitostima optike
 • razlikuje prelamanje od odbijanja svetlosti i objasni osnovne zakonitosti prelamanja i odbijanja svetlosti;
 • razlikuje ogledalo i sočivo i objasni osnovne zakonitosti prelamanja kroz ove optičke objekte;
 • objasni pojave interferencije, polarizacije i disperzije svetlosti
 • Izvori svetlosti
 • Prelamanje  svetlosti
 • Odbijanje  svetlosti
 • Ogledala
 • Sočiva
 • Interferencija  svetlosti
 • Difrakcija  svetlosti
 • Polarizacija  svetlosti
 • Disperzija  svetlosti
 • Doplerov  efekat  u  optici
 • Optička vlakna

Naziv predmeta:

RAČUNARSTVO I INFORMATIKA za profil: Tehničar mehatronike 

Godišnji fond časova:

111 časova

Razred:

Prvi

 

TEMA

CILJEVI

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da :

Uvod  u  informatiku.

·       Upoznavanje učenika sa značajem i uloge informatike u savremenom društvu

·       Shvati značaj i primenu informatike

·       Razlikuje osnovne pojmove: bit, bajt, podatak i obrada podataka

Računarski sistem i operativni sistem

·       Upoznavanje učenika sa osnovnim delovima računarskih sistema. i njihovom funkcijom

·       Razlikuje osnovne elemente računarskog sistema i njihovu ulogu

·       Bezbedno startuje, koristi i isključuje računarski sistem

·       Poznaje aktuelni grafiči operativni sistem i podešava njegove parametre (12)

·       Koristi periferne i multimedijaln uređaje (6)

·       Koristi osnovne programe za rad sa datotekama, programe za zaštitu podataka ,pravljenja rezernih kopija i multimediju (6)

Aplikativni softver

·       Osposobljavanje učenika da koriste programe za obradu teksta, tabela, izradu jednostavnih preѕentacija i korićenje Interneta

·       Kreira željeni tekstualni dokument

·       Kreira dokumente sa tabelarnim sadržajima

·       Kreira jednostavne multimedijalne prezentacije

·       Koristi Internet  i njegove osnovne servise (WWW, e – mail, FTP)

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

TEMA

CILJEVI

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da :

PREPORUČENI SADRŽAJI  PO TEMAMA

Uvod  u  informatiku.

·       Upoznavanje učenika sa značajem i uloge informatike u savremenom društvu

·       Shvati značaj i primenu informatike

·       Razlikuje osnovne pojmove: bit, bajt, podatak i obrada podataka

·       Značaj i uloga informatike u savremenom društvu

·       Osnovni pojmovi: bit, bajt, podatak i obrada podataka

Računarski sistem i operativni sistem

·       Upoznavanje učenika sa osnovnim delovima računarskih sistema. i njihovom funkcijom

·       Razlikuje osnovne elemente računarskog sistema i njihovu ulogu

·       Bezbedno startuje, koristi i isključuje računarski sistem

·       Poznaje aktuelni grafiči operativni sistem i podešava njegove parametre (12)

·       Koristi periferne i multimedijaln uređaje (6)

·       Koristi osnovne programe za rad sa datotekama, programe za zaštitu podataka ,pravljenja rezernih kopija i multimediju (6)

·       Hardverska organizacija računarskog sistema  (4)

·       Grafički operativni sistem (17)

·       Periferni i multimedijalni uređaji (6)

·       Najčešće korišćeni pomoćni programi za zaštitu podataka, pravljenje rezernih kopija i multimediju (10)

Aplikativni softver

·       Osposobljavanje učenika da koriste programe za obradu teksta, tabela, izradu jednostavnih preѕentacija i korićenje Interneta

·       Kreira željeni tekstualni dokument

·       Kreira dokumente sa tabelarnim sadržajima

·       Kreira jednostavne multimedijalne prezentacije

·       Koristi Internet  i njegove osnovne servise (WWW, e – mail, FTP)

·       Aplikativni softver -    namena, vrste softvera,

autorska prava i licenciran softver (6)

·       Program za obradu teksta (18)

·       Program za rad sa tabelama (16)

·       Program za izradu multimedijalnih prezentcija (10)

·       Internet i njegovi mrežni servisi (20)

Naziv predmeta

MATEMATIKA

Godišnji fond:

105 časova

Razred:

Treći

 

TEMA

CILJEVI 

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da : 

Obim, površina i zapremina mnogouglova i poliedara

 • Obnavljanje i upotpunjavanje znanja o obimu i površini mnogouglova, površini i zapremini poliedara i primena

 

 • razume šta je obim, odnosno površina mnogougla, šta je merna jedinica i merni broj;
 • primeni formule za izračunavanje obima i površine:  pravougaonika, kvadrata, paralelograma, trougla, četvorougla sa normalnim dijagonalama, jednakostraničnog trougla, trapeza, pravilnog šestougla;
 • razlikuje moguće međusobne položaje tačaka, pravih i ravni u prostoru;
 • objasni normalnost prave i ravni,  normalnu projekcija tačke, odredi ugao između prave i ravni;
 • objasni šta je poluravan, diedar, ugao diedra
 • crta pomoćne slike osnovnih oblika  prizme i piramide:  kvadar, kocka, pravilna trostrana, četvorostrana i šestostrana prizma, piramida i zarubljena piramida,  i razlikuje njihove elemente;
 • razlikuje pet pravilnih poliedara
 • crta mrežu i izračuna površinu i zapreminu prizme, piramide, zarubljene piramide;
 • izračuna zapreminu prizme, piramide, zarubljene piramide;
 • izračuna površinu i zapreminu složenih tela, čiji su delovi ili “šupljine” u obliku poliedara;
 • odredi površinu dijagonalnih i osnih ravnih preseka poliedara; 
 • primeni stečeno znanje na rešavanje praktičnih problema iz svakodnevne prakse.

Obim, površina i zapremina kruga i oblih tela

 • Upotpunjavanje znanja o obimu i površini kruga i delova kruga , površini i zapremini oblih tela i primena 
 • napiše i primeni formule za izračunavanje obima i površine kruga i delova kruga, navede približnu vrednost broja π na dve decimale, kao i vrednost u vidu razlomka;
 • razume da valjak, kupa, zarubljena kupa nastaju rotacijom, redom : pravougaonika oko jedne strane, pravouglog trougla oko katete, polukruga oko prečnika i da to prikaže;
 • crta mrežu i izračunava površinu valjka, kupe, zarubljene kupe;
 • izračuna  površinu sfere;
 • izračuna površinu osnih preseka obrtnih tela;
 • izračuna zapremine valjka, kupe i lopte;
 • odredi kakav je odnos površina (zapremina) dva  slična obla tela sa poznatim koeficijentom sličnosti i to primeni;
 • izračuna površinu i zapreminu složenih figura;
 • primeni stečeno znanje u rešavanju praktičnih problema.
 

Vektori

 • Sistematizacija stečenog znanja o vektorima i primena
 • definiše vektorski proizvod, navede formulu za vektorski proizvod u funkciji koordinata i to primeni na izračunavanje površine paralelograma i ispitivanje kolinearnosti;
 • definiše mešoviti proizvod, navede formulu za mešoviti proizvod u funkciji koordinata i   je primenjivati na izračunavanje zapremine prizme i ispitivanje komplanarnosti.
 

Analitička geometrija prave i kruga

 • Upoznavanje sa elementima analitičke geometrije  prave i kruga

 

 • primenom formula analitičke geometrije odredi rastojanje između dve tačke,  težište trougla, potvršine prougla i četvorougla;
 • navede oblike jednačine prave;
 • primeni uslove paralelnosti i normalnosti dve prave:
 • izračuna ugao između dve prave:
 • navede uslov dodira prave i kružnice i primeni ga:
 • navede uslov dodira prave i elipse i primeni ga:
 • odredi tangentu elipse:
 • navede i primeni uslov dodira prave i hiperbole:
 • odredi tangentu hiperbole:
 • navede i primeni uslov dodira prave i parabole:
 • odredi presek dve krive II reda.

Nizovi

 • Sticanje osnovnih znanja o nizovima i primena

 

 • odredi prvih nekoliko članova niza zadatog formulom, tabelom ili nekim drugim opisom;
 • navede svojstva  monotonosti i  ograničenosti niza i primere nizova kod kojih  ona (ne)važe;
 • navede definiciju i osobine aritmetičkog i geometrijskog niza i primeni ih u određivanju niza i izračunavanju sume;
 • primeni znanja o nizovima u rešavanju različitih problema (npr. pri određivanju složenog interesa).

Naziv predmeta

MATEMATIKA

Godišnji fond:

93 časa

Razred:

Četvrti

 

TEMA

CILJEVI

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da :

Fukcije datim analitičkim izrazom

·       Sistematizacija znanja o funkcijama datim analitičkim izrazom

 

·       Razlikuje grafike elementarnih funkcija i  objasni njihove osobine, čitajući  sa grafika (domen, skup slika,   “1-1”, nule, znak, (ne)parnost, monotonost, ekstremne vrednosti, periodičnost, (ne)konveksnost grafika);

·       odredi inverznu funkciju date funkcije;

·       odredi  kompoziciju funkcija;

·       odredi domen, nule i znak i ispita (ne)parnost realnih funkcija;

Granična vrednost niza

·       Sticanje osnovnih znanja o graničnoj vrednosti niza i funkcije i primena

 

·       definiše graničnu vrednost niza i izračuna je na jednostavnim primerima (primenjujući osnovne teoreme o graničnoj vrednosti niza);

·       objasni šta je beskonačni geometrijski niz i da odredi sumu beskonačnog opadajućeg geometrijskog niza (npr. kod pretvaranja beskonačnoperiodičnog decimalnog broja u razlomak);

·       prepozna broj e kao graničnu vrednost odgovarajućeg niza i znati njegovu približnu vrednost sa tačnošću na dve cecimale;

·       navede osnovne teoreme o graničnim vrednostima i primeni ih  u jednostavnim primerima izračunavanja;

·       objasni šta su beskonačno male i beskonačno velike veličine, koje su osnovne relacije među njima i to primeni;

·       ispita ponašanje funkcije na “krajevima” oblasti definisanosti, odredi asimptote, ako postoje,  i to grafički prikaže;

·       objasni šta su leva i desna granična vrednost funkcije, leva i desna neprekidnost u tački, prekid funkcije i to geometrijski interpretuje.

Izvod funkcije

·       Sticanje znanja o izvodu funkcije i znanja neophodnih za ispitivanje i crtanje grafika jednostavnih funkcija

·       objasni šta je izvod funkcije i navede njegovu geometrijsku i mehaničku interpretaciju;

·       izračuna izvod funkcije po definiciji;

·       napiše tablicu izvoda elementarnih funcija;

·       izračuna izvod zbira, razlike, proizvoda i količnika funkcija i odredi izvod složene funkcije;

·       izvode drugog, trećeg i višeg reda elementarnih i složenih funkcija;

·       napiše jednačine tangente i normale kroz datu tačku sa krive na datu krivu i to primeni;

·       ispita monotonost i ekstremne vrednosti funkcije, na osnovu primene izvoda;

·       reši ekstremalne geometrijske probleme primenom izvoda;

·       ispita konkavnost i konveksnost funkcije, na osnovu primene izvoda;  

·       ispita i grafički prikaže  jednostavne primere funkcija.

Integrali

·       Sticanje osnovnih znanja o integralima

·       objasni pojam i primenu integrala;

·       napiše formule za tablične integrale;

·       primeni metode zamene i parcijalne integracije pri izračunavanju integrala.

Određeni integral

·       Isticanje osnovnih znanja o određenom integralu

·       navede osobine određenog integrala;

·       primeni određeni integral na izračunavanje površine ravnih figura, površine i zapremine obrtnih tela i dužinu luka.

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Naziv predmeta

MATEMATIKA

Godišnji fond:

93 časa

Razred:

Četvrti

Naziv predmeta

MATEMATIKA

Godišnji fond:

148 časova

Razred:

Drugi

 

TEMA

CILJEVI 

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da : 

Kvadratne funkcije

 • Sticanje  znanja o kvadratnim funkcijama, nejednačinama , proširivanje znanja o kvadratnim jednačinama i primena

 

 

 • objasni šta je diskriminanta i odredi prirodu rešenja kvadratne jednačine;
 • napiše Vietova pravila i primeni ih;
 • reši jednačine koje se smenom svode na kvadratne;
 • reši kvadratne jednačine sa parametrom;
 • navede i primeni kanonski oblik kvadratnog trinoma;
 • nacrta grafik kvadratne funkcije i  opiše njene osobine;
 • reši sistem  linearne i  kvadratne jednačine i karakteristične sisteme dve kvadratne jednačine;
 • razlikuje šest mogućih tipova grafika kvadratne funkcije i primeni ih  pri određivanju znaka kvadratnog trinoma i rešavanju kvadratne nejednačine;
 • reši formule koje se svode na rešavanje jedne ili više kvadratnih nejednačina;

Trigonometriske funkcije

 • Sticanje i proširivanje znanja  o trigonometrijskim funkcijama i njihova primena  

 

 

 • primeni adicione teoreme i ostale identitete pri transformisanju izraza;
 • skicira grafike osnovnih trigonometrijskih funkcija i da sa grafika pročita osnovne osobine;
 • primeni sinusnu i kosinusnu teoremu pri “rešavanju” trougla;
 • odredi skup rešenja trigonometrijske jednačine (nejednačine).

Trigonometrijski oblik kompleksnog broja

 • Sticanje znanja o trigonomerijskom obliku kompleksnog broja
 • kompleksan broj u algebarskom obliku prevede u trigonometrijski oblik, i obrnuto;
 • za brojeve date u trigonometrijskom obliku nađe proizvod, količnik, stepen, koren i objasni geometrijsku interpretaciju;
 • znanja o kompleksnim brojevima primenjujje u struci;
 • reši iracionalne jednačine i nejednačine (razmatrajući i uslove za postojanje rešenja);
 

Eksponencijalne i logaritamske funkcije

 • Sticanje znanja o  eksponencijalnim i logaritamskim funkcijama, rešavanje eksponencijalnih i logaritamskih jednačina i nejednačina i primema

 

 • prikaže analitički, tabelarno i grafički eksponencijalnu funkciju i objasni njene osobine;
 • reši jednostavne eksponencijalne jednačine i nejednačine;
 • prikaže analitički, tabelarno i grafički logaritamsku funkciju kao inverznu funkciju eksponencijalne i navede njene osnovne osobine;
 • objasni šta je logaritam, navede i primeni pravila logaritmovanja pri transformaciji jednostavnih izraza;
 • reši jednostavne logaritamske jednačine i nejednačine;
 • koristi kalkulator za određivanje vrednosti logaritama.

Logika i teorija skupova

 • Sticanje osnovnih znanja iz elemenata matematičke logike i teorije skupova i   njihova primena

 

 • razlikuje: znake konstanti, promenljive, znake operacija, izraze, znake relacija;
 • prepoznaje iskaz i utvrđuje njegovu istinitost;
 • ispituje tačnost iskazne formule;
 • odredi vrednost skupovnog izraza i ispita tačnost skupovnih relacija;