Ekektrotehnika\Tehničar mehatronike

aPredmet:

Srpski jezik i književnost

Cilj predmeta:

Obrazovanje i vaspitanje učenika kao slobodne, kreativne i kulturne ličnosti, kritičkog uma i

oplemenjenog jezika i ukusa.        

Polazna osnova: Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, broj 4/91

Preroučena literatura: LJ. Nikolić, B. Milić – Čitanka sa književnoteorijskim pojmovima za četvrti razred srednjih škola

LJ. Popović, Ž. Stanojčić – Gramatika srpskog jezika

 

Razred:  IV             Nedeljni fond:   3 časa                          Godišnji fond:  93 časa

Nastavna tema / Fond časova po temama

Sadržaji po temama

 

Proučavanje književnog dela

(7)

- stvaranje književnoumetnič.

teksta;

- književna kultura;

- pripovedanje i pripovedači

- umetnički prostor i vreme

- O kulturi – Isidora

- Šta li te spreči –

Desanka Maksimović

 

Kultura izražavanja

(26)

 

 

- govorne vežbe

- pismeni zadaci

- domaći zadaci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lektira

(12)

- Hamlet  - Šekspir

- Hazarski rečnik – Pavić

- Prever, Ahmatova, Sengor

 

Jezik

(10)

Savremena književnost

(38)

-  kongruencija;

-  sintaksa padeža;

-  indikativna,  relativna i

modalna upotreba

glagolskih oblika;

- sistem  zavisnih rečenica

- sistem nezavisnih rečeica

- glagolski oblici i značenja

 

 

 

 

 

Poezija

- Kalenić – Vasko Popa

- Rekvijem – Pavlović

- Poeziju će svi pisati

- Kamena uspavanka

- Tražim pomilovanje

Proza

- Čekanje - Borhes

- Stranac – Kami

- Proljeća Ivana Galeba –

Vladan Desnica

- Bašta sljezove boje –

Branko Ćopić

- Prokleta avlija – Andrić

- Derviš i smrt – Meša

Selimović

- Koreni – Dobrica Ćosić

- Enciklopedija  mrtvih –

Danilo Kiš

Drama

- Čekajući Godoa – Beket

- Balkanski špijun –

Dušan Kovačević

 
 

 

Vrste aktivnosti (dominantne aktivnosti za predmet) 

Nastavnik

Učenik

 

 

- motiviše učenike za čitanje

- priprema i blagovremeno učenicima

daje istraživačke zadatke kao pomoć

prilikom čitanja i razumevanja dela

- priprema nastavne materijale

- planira aktivnosti na času i tok časa

- objašnjava, tumači, analizira nove

sadržaje i pojmove

- podstiče aktivno učešće učenika u

radu na času

- podstiče kreativnost učenika

- podstiče aktivno učenje

- redovno vrednuje rad i postignuća

svakog učenika

- podstiče odgovornost kod učenika

- upućuje učenike na dodatne izvore

znanja i mogućnosti saznavanja

 

 

- redovno čita zadatu lektiru

- priprema radni materijal za časove

obrade književnih dela

- aktivno učestvuje u diskusijama na času

- radi domaće zadatke

- aktivno uči

- pita o svemu što nije razumeo ili ga

dodatno interesuje

- redovno beleži u svesku sve najvažnije

činjenice i zaključke sa časa

- pravi svoj rečnik novih naučenih reči

- radi pismene zadatke, testove znanja,

pravopisne diktate, recituje stihove

 

Praćenje napredovanja učenika (načini)

 

 

 

 • testovi znanja sa zadacima različite zahtevnosti
 • usmeno ispitivanje
 • samostalna izlaganja učenika
 • igranje uloga
 • debate
 • domaći istraživački zadaci
 • pismeni zadaci
 • pravopisni diktati
 • lista provere veština tokom procesa i na osnovu produkta – direktno praćenje formiranja stavova i njihovog saopštavanja i usmeno i pismeno

 

Predmet:

Srpski jezik i književnost

Cilj predmeta:

Obrazovanje i vaspitanje učenika kao slobodne, kreativne i kulturne ličnosti, kritičkog uma i

oplemenjenog jezika i ukusa.        

Polazna osnova: Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, broj 4/91

Preroučena literatura: LJ. Nikolić, B. Milić – Čitanka sa književnoteorijskim pojmovima za treći razred srednjih škola

LJ. Popović, Ž. Stanojčić – Gramatika srpskog jezika

 

Razred:  III             Nedeljni fond:   3 časa                          Godišnji fond: 111 časova

 

Nastavna tema / Fond časova po temama

Sadržaji po temama

Književnost moderne

(36)

- Moderna – pojam, pojava,

stilske osobenosti epohe,

značaj, predstavnici;

Evropska moderna

- Albatros – Bodler

- Velren, Malarme, Rembo

- Ujka Vanja – Čehov

Srpska moderna

- Antologija – Popović

- Veče na školju – Šantić

- Pretprezničko veče

- Jablanovi – Dučić

- Zalazak sunca – Dučić

- Dolap – Rakić

- Iskrena pesma – Rakić

- Možda spava – Dis

- Tamnica – Dis

- Svetkovina – Pandurović

- Nečista krv – Stanković

- Koštana – Stanković

- Mračajski proto – Kočić

Međuratna književnost

(33)

- pojava i odlike stilskih

pravaca prvih decenija HH

veka – futurizam, dadaizam,

ekspresionizam, nadrealizam

u evropskim i srpskoj

književnosti;

- Oblak u pantalonama

- Romansa mesečarka – Lorka

- Gradinar – Tagore

- Čovek peva posle rata

- Plava grobnica – Bojić

- Sumatra – Crnjanski

- Ex ponto – Ivo Andrić

- Seobe – Crnjanski

- Tuga u kamenu Nastasijević

- Svakidašnja jadikovka

- Hana – Davičo

- Ljudi govore – Petrović

- Gospa Nola – Isidora

- Salašar – Veljko Petrović

Kultura izražavanja

(20)

- govorne vežbe

- pismeni zadaci

- domaći zadaci

Jezik

(14)

- Leksikologija – sastav

leksike srpskog jezika

- Stilska vrednost leksema

- Reči iz stranih jezika

- Frazeološke jedinice

- Termini

- Sintagme i rečenice kao

sintaksičke jedinice

Lektira

(8)

- Na Drini ćuprija – Andrić

- Blok, Rilke, Apoliner

- Starac i more – Hemingvej

- Tihi Don – Šolohov

- Poezuja Rastka Petrovića

ili rana poezija Desanke

Maksimović

 

Vrste aktivnosti (dominantne aktivnosti za predmet) 

Nastavnik

Učenik

 

 

- motiviše učenike za čitanje

- priprema i blagovremeno učenicima

daje istraživačke zadatke kao pomoć

prilikom čitanja i razumevanja dela

- priprema nastavne materijale

- planira aktivnosti na času i tok časa

- objašnjava, tumači, analizira nove

sadržaje i pojmove

- podstiče aktivno učešće učenika u

radu na času

- podstiče kreativnost učenika

- podstiče aktivno učenje

- redovno vrednuje rad i postignuća

svakog učenika

- podstiče odgovornost kod učenika

- upućuje učenike na dodatne izvore

znanja i mogućnosti saznavanja

 

 

- redovno čita zadatu lektiru

- priprema radni materijal za časove

obrade književnih dela

- aktivno učestvuje u diskusijama na času

- radi domaće zadatke

- aktivno uči

- pita o svemu što nije razumeo ili ga

dodatno interesuje

- redovno beleži u svesku sve najvažnije

činjenice i zaključke sa časa

- pravi svoj rečnik novih naučenih reči

- radi pismene zadatke, testove znanja,

pravopisne diktate, recituje stihove


Praćenje napredovanja učenika (načini)

 

 

 

 • testovi znanja sa zadacima različite zahtevnosti
 • usmeno ispitivanje
 • samostalna izlaganja učenika
 • igranje uloga
 • debate
 • domaći istraživački zadaci
 • pismeni zadaci
 • pravopisni diktati
 • lista provere veština tokom procesa i na osnovu produkta – direktno praćenje formiranja stavova i njihovog saopštavanja i usmeno i pismeno

 


Nastavna tema / Fond časova po temama

Sadržaji po temama

Uvod u proučavanje književnog dela

(19)

- pojam umetnosti

- vrste umetnosti

- književnost kao umetnost

- usmena i pisana književnost

- tema, motiv, fabula, siže

- književni rodovi i vrste

- nauke o književnosti

- lik u književnom delu

- Antigona – Sofokle

- Sunce se djevojkom ženi

- Djevojka brža od konja

- Banović Strahinja

- Prvi put s ocem na jutrenje 

Književnost starog veka

(8)

- upoznavanje civilizacija

starog veka;

- upoznavanje odlika i vrsta

književnosti starog

veka;

- Ilijada,8. pevanje

- Ep o Gilgamešu,8. ploča

- Legenda o potopu

- Beseda na gori

 

Srednjovekovna književnost

(12)

- odlike epohe i književnosti

srednjeg veka;

- počeci slovenske

pismenosti – rad Ćirila i

Metodija;

- najstariji spomenici

slovenske pismenosti –

Miroslavljevo jevanđelje

- Pohvala knezu Lazaru -

Jefimija

- Slovo ljubve – Despot

Stefan

- Žitije svetog Simeona –

Sveti Sava

Narodna

književnost

(11)

- nastanak, autori,prenošenje,

varijante, tematske,motivske

i stilske karakteristike

dela iz narodne književnosti

- rodovi i vrste u narodnoj

književnosti;

- Srpska djevojka

- Kneževa večera

- Marko pije uz ramazan vino

- Dioba Jakšića

- Ropstvo Janković Stojana

- Boj na Mišaru

 

 

Nastavna tema / Fond časova po temama

Sadržaji po temama

Književnost humanizma i renesanse

(11) 

- ime, idejne osnove, odlike

umetnosti, predstavnici i

značaj epohe;

- Kanconijer – Petrarka

- Romeo i Julija – Šekspir

- Don Kihot–Servantes(odl)

- Pakao – Dante

- Dubrovačka renesansna

Petrarkistička poezija

Književnost baroka i klasicizma

(6)

- ime, idejne osnove, odlike

umetnosti, predstavnici i

značaj epohe;

- Osman – Gundulić (odl)

- Tvrdica - Molijer

Kultura

izražavanja

(23)

- govorne vežbe

- domaći zadaci

- pismeni zadaci

Jezik

(15)

- jezik kao sistem znakova i

sredstvo za komunikaciju;

- pojam književnog jezika;

- raslojavanje strukture knjiž.

jezika;

- književni jezici do Vuka;

- fonema i glas

- glasovni sistem srpskog jez.

- glasovne alternacije;

- morfema, vrste morfema;

- promena reči;

- leksema i leksikologija;

- rečenica kao komunikativna

jedinica;

- pravopisna vežbanja;

Lektira

(6) 

- Kad su cvetale tikve –

D. Mihailović

- Dušan Radović – izbor

- Miroslav Antić - izbor

Predmet:

Srpski jezik i književnost

Cilj predmeta:

Obrazovanje i vaspitanje učenika kao slobodne, kreativne i kulturne ličnosti, kritičkog uma i

oplemenjenog jezika i ukusa.        

 

 

 

Polazna osnova: Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, broj 4/91

Preroučena literatura: LJ. Nikolić, B. Milić – Čitanka sa književnoteorijskim pojmovima za drugi razred srednjih škola

LJ. Popović, Ž. Stanojčić – Gramatika srpskog jezika

 

Razred:  II             Nedeljni fond:   3 časa                          Godišnji fond: 111 časova

Nastavna tema / Fond časova po temama

Sadržaji po temama

Književnost prosvetiteljstva

(7)

- tumačenje pojmova:

racionalan, racionalizam,

prosveta, prosvećenost

- sticanje znanja o

filozofiji zdravog razuma

- sticanje znanja o

osobenostima književnih

dela ove epohe

- sticanje znanja o

- Pismo Haralampiju

- Život i priključenija

- Kir Janja

Književnost evropskog romantizma

(9)

-  Odlike, poetika, stilske

karakteristike,

predstavnici i

značaj epohe romantizma;

- Cigani - Puškin

- Evgenije Onjegin - Puškin

- Lorelaj – Hajne

- Sloboda sveta - Petefi

 

 

 

Rad Vuka Karadžića i Njegoš

(11)

- Vukov rad na reforma

jezika i pravopisa,

- Prvi srpski rječnik,

- Sakupljanje, proučavanje i

objavljivanje dela iz

narodne književnosti;

-  Značaj Vukovog rada za

kulturu i pismenost

srpskog naroda;

Gorski vijenac – Njegoš

Poezija srpskog romantizma

(14)

- Romantizam u srpskoj

književnosti – pojava,odlike

specifičnosti,predstavnici

- Kad  mlidijah umreti

- Đački rastanak

- Na Liparu

- Jututunska narodna himna

- Kaži mi, kaži

- Tijo noći

- Pođem, klecnem

- Među javom i med snom

- Santa Maria della salute

- Smrt Smail-age Čengića

Kultura

izražavanja

(17)

- govorne vežbe

- domaći zadaci

- pismeni zadaci

Književnost evropskog realizma

(10)

- Odlike, poetika,

predstavnici i značaj epohe

realizma u književnosti;

- Ana Karenjina - Tolstoj

- Čiča Gorio - Balzak

- Revizor - Gogolj

Književnost srpskog realizma

(23)

- Tematske, motivske,

stilske i jezičke

karakteristike srpske

realističke proze;

- Tipovi srpskih

realističkih pripovedaka;

- Glava šećera – Glišić

- Vetar – Lazarević

- Danga – Domanović

- Vođa – Domanović

- Povareta – Matavulj

- Zona Zamfirova – Sremac

- Narodni poslanik – Nušić

- Sivo, sumorno nebo – Ilić

Jezik

(14)

- Morfologija – vrste i

promena reči u srpskom

jeziku

Lektira

(6) 

- Kroz vasionu i vekove –

Milutin Milanković

- Pripovetke – Ivo Andrić

( izbor )

 

Vrste aktivnosti (dominantne aktivnosti za predmet) 

Nastavnik

Učenik

 

 

- motiviše učenike za čitanje

- priprema i blagovremeno učenicima

daje istraživačke zadatke kao pomoć

prilikom čitanja i razumevanja dela

- priprema nastavne materijale

- planira aktivnosti na času i tok časa

- objašnjava, tumači, analizira nove

sadržaje i pojmove

- podstiče aktivno učešće učenika u

radu na času

- podstiče kreativnost učenika

- podstiče aktivno učenje

- redovno vrednuje rad i postignuća

svakog učenika

- podstiče odgovornost kod učenika

- upućuje učenike na dodatne izvore

znanja i mogućnosti saznavanja

 

 

- redovno čita zadatu lektiru

- priprema radni materijal za časove

obrade književnih dela

- aktivno učestvuje u diskusijama na času

- radi domaće zadatke

- aktivno uči

- pita o svemu što nije razumeo ili ga

dodatno interesuje

- redovno beleži u svesku sve najvažnije

činjenice i zaključke sa časa

- pravi svoj rečnik novih naučenih reči

- radi pismene zadatke, testove znanja,

pravopisne diktate, recituje stihove

 

Praćenje napredovanja učenika (načini)

 

 

 

 • testovi znanja sa zadacima različite zahtevnosti
 • usmeno ispitivanje
 • samostalna izlaganja učenika
 • igranje uloga
 • debate
 • domaći istraživački zadaci
 • pismeni zadaci
 • pravopisni diktati
 • lista provere veština tokom procesa i na osnovu produkta – direktno praćenje formiranja stavova i njihovog saopštavanja i usmeno i pismeno

 

NASTAVNI PLAN

T – teorija

V – vežbe

NEDELJNI FOND ČASOVA

I

II

III

IV

T

V

T

V

T

V

T

V

A: Obavezni predmeti

1.

Srpski jezik i književnost

3

 

3

 

3


3

 

2.

Strani jezik

2

 

2

 

2

 

2

 

3.

Fizičko vaspitanje

2

 

2

 

2

 

2

 

4.

Matematika

4

 

4

 

3

 

3

 

5.

Računarstvo i informatika

 

3

 

 

 

 

 

 

6.

Fizika

2

 

 

 

 

 

 

 

7.

Tehničko crtanje

 

3

 

 

 

 

 

 

8.

Mehanika

3

 

 

 

 

 

 

 

9.

Elektrotehnika sa merenjima

2

1

1

1

 

 

 

 

10.

Tehnička mehanika sa mehanizmima

 

 

3

 

 

 

 

 

11.

Elektronika

 

 

2

1

 

 

 

 

12.

Programiranje

 

 

2

 

 

 

 

 

13.

Preduzetništvo

 

 

 

 

 

 

 

2

B: Stručni moduli

1.

Priprema elektromašinskih materijala

 

3

 

 

 

 

 

 

2.

Hidrauličke i pneumatske komponente

 

 

2

1

 

 

 

 

3.

Mašinski elementi

 

 

2

2

 

 

 

 

4.

Hidraulički i pneumatski sistemi kao objekti upravljanja

 

 

 

 

 

3

 

 

5.

Digitalna elektronika

 

 

 

 

2

2

 

 

6.

Mikrokontroleri

 

 

 

 

 

4

 

 

7.

Merni pretvarači

 

 

 

 

 

3

 

 

8.

Sistemi upravljanja

 

 

 

 

2

1

 

 

9.

Električni pogon i oprema u mehatronici

 

 

 

 

2

2

 

 

10.

Modeliranje sa analizom elemen. i mehanizama

 

 

 

 

 

3

 

 

11.

Programabilni logički kontroleri

 

 

 

 

 

 

1

2

12.

Mehatronski sistemi

 

 

 

 

 

 

3

 

13.

Testiranje i dijagnostika mehatronskih sistema

 

 

 

 

 

 

 

5

14.

Održavanje i montaža mehatronskih sistema

 

 

 

 

 

 

 

5

V: Izborni predmeti

1.

Građansko vaspitanje / Verska nastava

1

1

1

1


Drugi izborni predmet

2

2

2

2

2.

Drugi strani jezik

2

2

2

2

2.

Izborni predmet Robotika
2

3.
Izborni predmet Uvod u analizu


2
4. Izborni predmet Geometrija

2
5. Izborni predmet Objektno programiranje

2
6.
Izborni predmet Racunarstvo i informatika 2
2

7.
Izborni predmet Hemija 2


8.
Izborni predmet Istorija - izabrane teme 2 2