Ekektrotehnika\Tehničar mehatronike

ТЕМА

ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити у стању да : 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  ПО ТЕМАМА 

Увод у стехиометријска израчунавања

 • Стицање знања о основним хемијским појмовима и стехио-

метријским израчунавањима

 

 • Стицање знања о грађи и структури атома

 

 • Стицање знања о унутар-

молекулским и међу-

молекулским везама

 • разликује: елементе, једињења, смеше, чисте супстанце, мол, моларну масу, моларну запремину, бројност јединки, Авогадров број, Ar и Mr
 • користи симболе и формуле при писању хемијских реакција и једначина
 • изврши стехиометријска израчунавања
 • објасни основну грађу атома
 • дефинише изотопе
 • објасни структуру електронског омотача (нивои, поднивои, орбитале )
 • одреди електронску конфигурацију елемента и на основу ње пронађе место елемента у ПСЕ (група и периода) и приближно одреди особине тог елемента
 • наведе опште карактеристике Ia, IIa и VIIa   групе периодног система елемената
 • дефинише јонску везу и објасни начин њеног грађења
 • дефинише ковалентну везу, наведе врсте ковалентних веза, објасни поларну и неполарну ковалентну везу
 • објасни водоничну везу и њен значај у природним системима

 

 • Основни хемијски појмови
 • Одређивање масеног удела супстанци у смешама
 • Израчунавање количине супстанце, запремине и  масе супстанце, бројности јединки у некој супстанци

стехиометријска израчунавања

 • Грађа атома и изотопи
 • Структура електронског омотача
 • Електронска конфигурација елемента и изградња периодног система елемената
 • Елементи Ia, IIa и  VIIa   групе периодног система елемената
 • Јонска веза
 • Ковалентна веза и врсте ковалентних веза
 • Поларна и неполарна ковалентна веза
 • Водонична веза

 

Дисперзни системи

 • Стицање знања о дисперзним системима и начинима изражавања концентрације
 • дефинише појам дисперзног система
 • разликује врсте и својства дисперзних система
 • дефинише појмове растворљивост, раствор, растворена супстанца, растварач
 • дефинише појам концентрације и објасни начине изражавања концентрације раствора
 • израчуна масени удео растворене супстанце у раствору
 • израчуна количинску и масену концентрацију раствора

 

 • Врсте и својства дисперзних система
 • Растворљивост
 • Масени удео растворене супстанце
 • Количинска концентрација раствора
 • Масена концентрација раствора 

Класе неорганских једињења

 • Стицање знања о дисперзним системима и начинима изражавања концентрације
 • објасни појам оксида, поделу, добијање и номенклатуру оксида
 • објасни поделу, добијање  и дисоцијацију база
 • објасни поделу, добијање и дисоцијацију киселина
 • дефинише електролитичку дисоцијацију и степен дисоцијације
 • објасни дисоцијацију воде и рН вредност
 • објасни добијање и дисоцијацију соли
 • разликује врсте соли (киселе, базне и неутралне)
 • знати да објасни хидролизу соли

 

 • оксиди
 • базе
 • киселине
 • електролитичка дисоцијација
 • јонски производ воде и рН
 • соли
 • хидролиза соли 

Оксидо-редукциони процеси

 • Стицање знања о оксидима, базама, киселинама и солима
 • дефинише појам оксидационог броја
 • објасни процесе оксидације и редукције
 • дефинише појмове оксидационог и редукционог средства

 

 • оксидациони број
 • процеси оксидо-редукције

 

 

Naziv predmeta:

ISTORIJA – izabrane teme

Godišnji fond časova:

74 časa

Razred: 

Prvi

Ciljevi predmeta

 1. osnovnih pojmova istorijske  nauke;
 2. društva i društvenih odnosa u prošlosti;
 3. uticaja privrede na društvo i način života;
 4. pojma država i njenog razvitka u vremenu i prostoru;
 5. razvojnosti kulturnih pojava i procesa;
 6. verovanja i običaja i  povezanosti vere i kulture u prošlosti i sadašnjosti
 7. ekonomskih promena u prošlosti i sadašnjosti i posledice tih promena na društvo, državu i kulturu;

8.       uloge pojedinaca u pojavama i procesima prošlih i sadašnjih vremena

 

 

TEMA

CILJEVI 

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da : 

PREPORUČENI SADRŽAJI  PO TEMAMA 

Priče iz starina  

·       Upoznavanje verovanja i običaja naroda u prošlosti i sadašnjosti

·       Razumevanje mitova kao predstave sveta u određenom istorijskom vremenu

·       poznaje verske predstave ljudi u prošlosti;

·       poznaje običaje ljudi u prošlosti i sadašnjosti;

·       uoči sličnosti i razlike u običajima verskih zajednica;

·       objasni mit kao obeležje određenog kulturno-istorijskog perioda;

·       objasni biljne i životinjske predstave u mitovima, religiji, običajima, likovnim predstavama...

·       Politeizam, monoteizam – judaizam, hrišćanstvo, islam

·       Post, Božić, Uskrs, slava, Kurban Bajram, Jon Kipur

Problemi savremenog sveta 

o   Prepoznavanje problema savremenog sveta

·       uoči promene u svetu u drugoj polovini XX veka koje su izazvane ekonomskim i vojno-političkim pregrupisavanjem;

·       uoči ekološke probleme savremenog sveta

·       uoči tehnološki razvoj savremenog sveta

·       uoči suprotnosti izazvane tehnološkim razvojem savremenog sveta

·       Evropske i svetske institucije

·       Problem siromaštva

·       Ekološki problemi

·       Problemi u obrazovanju

·       Nuklearni otpad

·       Savremena industrija

Znameniti srbi

·       Razumevanje međuzavisnosti pojedinca, društva i kulture u prošlosti i sadašnjosti

·       Sticanje znanja o znamenitim Srbima koji su obeležili epohe u kojima su živeli

·       Razvijanje kritičkog stava prema njihovoj ulozi u društvu

 

·       poznaje načine na koje društvo i kultura utiču na formiranje ličnosti i ponašanja pojedinaca;

·       objasni uloge pojedinca za razvoj nacije, društva i kulture;

·       razlikuje naučno-istorijske od slobodnih i tendecioznih ili mitskih interpretacija

·       Državnici

·       Vladari

·       Pisci

·       Slikari...

Migracije

 

·       Sticanje znanja o migracijama kao konstantnim pojavama u istoriji ljudskog društva;

·       Razumevanje uzročno-posledičnih veza privredno-ekonomskog, političkog i kulturnog razvoja društva u odnosu na migracije.

·       navede osnovne činioce migracija kao društvenih pojava;

·       analizira dinamiku unutar društva koja dovodi do pojačanog kretanja društva;

·       objasni uticaj migracija na svakodnevni život ljudi

·       Pojam i tipovi migracija

·       Najstarije ljudske migracije (praistorijske, biblijske, migracije antičkog sveta)

·       Velika seoba naroda (od Huna do Mađara)

·       Kolonizacija Novog sveta

·       Savremene migracije (privredno-ekonomske, političke, prisilne)

·       Srpske seobe (od Zakarpatja do XX veka)

Vojska,oružje, rat

 

·       Sticanje znanja o oružju, vojsci i ratovima

·       Razvijanje kritičkog stava prema ratu kao društvenoj pojavi

·       opiše razvoj oružja, vojne organizacije i tipove rata;

·       objasni ulogu pojedinca u ratu kao društvenoj pojavi;

·       razlikuje negativne i pozitivne posledice rata;

·       argumentovano diskutuje o ratu kao društvenoj pojavi;

·       karakteristične ratove određene epohe

·       tipove rata (osvajački, odbrambeni, kolonijalni....)

·       najveće vojskovođe i njihovo vreme (npr. Aleksandar Makedonski, Hanibal, Napoleon)

·       karakteristične bitke određenih epoha

·       ratovi XX veka (međunarodne konvencije)

Život i običaji na dvoru

 

Sticanje znanja o životu i običajima na evropskim dvorovima

 

·       objasni ulogu dvora u društvenom, političkom, ekonomskom i kulturnom razvoju države;

·       kritički i analitički sagleda uslovljenost života na dvoru pripadnošću određenom kulturnom području;

·       razlikuje pozitivne i negativne posledice života na dvoru na ukupan društveni razvoj.

·       Pojam monarhije

·       Zapadnoevropski dvor (odabrani primeri i opšta obeležja)

·       Vizantijski dvor (odabrani primeri i opšta obeležja)

·       Osmanlijski dvor (odabrani primeri i opšta obeležja)

·       Srpski dvor (odabrani primeri i opšta obeležja)

 

Srpska revolucija 1804-1835

 

·       Sticanje znanja o srpskoj revoluciji kao najznačajnijem događaju borbe za nacionalno oslobođenje

·       Razumevanje aspekata srpske revolucije kao društvene pojave

 

·       objasni uzroke, tok i posledice srpske revolucije

·       sagleda srpsku revoluciju kao deo širih evropskih zbivanja

·       navede najznačajnije ličnosti i njihovu ulogu u srpskoj revoluciji

·       objasni politički, sociološki i kulturni aspekt srpske revolucije

·       objasni značaj formiranja državnih institucija i kodifikovanog prava i utemeljenja novovekovnih srpskih dinastija

·       Turska na prelazu iz XVIII u XIX vek

·       Buna na dahije

·       Ustanci

·       Društvene i privredne promene u Srbiji

·       Izgradnja moderne srpske države

·       Srpska revolucija u kontekstu evropskih zbivanja

·       Značajne ličnosti revolucije

Kultura srba na prelazu iz xix u xx vek

·       Sticanje znanja o kulturi Srba na prelazu iz XIX u XX vek  

·       Razumevanje različitih kulturnih uticaja na prostoru Srbije

·       Uočavanje međuzavisnosti pojedinca, društva i kulture

 

·       prepozna osnovne karakteristike kulturnog preobražaja kod Srba na prelazu iz XIX u XX vek  

·       razlikuje način života stanovnika grada i sela u odnosu na regiju

·       razlikuje dinamiku promena, načina života pojedinca u odnosu na društvenu pripadnost

·       navede uslove koji određuju kulturne procese

·       objasni način na koje društvene institucije i institucije kulture služe zadovoljenju ličnih i zajedničkih potreba

·       obrazovanje kod Srba

·       novi umetnički pravci u :književnosti, likovnoj umetnosti, arhitekturi, muzici (romantizam, realizam, impresionizam)

·       kultura života u gradu i selu

·       evropeizacija Srbije

 

Srpske dinastije

·       Sticanje znanja o istorijskom periodu kojem odabrana dinastija pripada

·       Sticanje znanja o ulozi i značaju dinastije za epohu kojoj pripada

·       odredi epohu kojoj dinastija pripada

·       opiše pojedinca, pripadnika odabrane dinastije, i njegovu ulogu u nacionalnom i evropskom kontekstu

·       kritički se odnosi prema mestu i ulozi dinastije i pojedinca, pripadnika dinastije (vladar),  u istorijskom razvitku Srba

·       opiše uticaj dinastije na politički, ekonomski i kulturni razvitak države

·       Pojam dinastije i principi nasleđivanja

·       Uloga dinastije i pojedinaca u političkom, privrednom i kulturnom razvitku Srbije

·       Dinastički sukobi

 

Građanske revolucije-put ka modernoj naciji

 

·       Negovanje svesti o nacionalnoj pripadnosti i razvijanje duha tolerancije prema pripadnicima drugih nacija

·       objasni pojam nacije i proces njenog razvoja

·       analizira pozitivne i negativne aspekte procesa stvaranja nacije na primeru sopstvenog naroda

·       objasni značaj građanskih revolucija za razvoj nacije

·       razlikuje nacionalizam, šovinizam i patriotizam

·       Pojam nacije kroz ideje Francuske građanske revolucije

·       Ideje Francuske građanske revolucije u revolucionarnim pokretima evropskih nacija

·       Nacionalno ujedinjenje (Nemačka, Italija.....)

·       Srpsko nacionalno pitanje i nacionalna pitanja u tri velika carstva (Rusija, Austro-Ugarska, Turska)

·       Nacionalizam, šovinizam, patriotizam

·       Nacija danas

Balkan između istoka i zapada

 

·       Razumevanje prožimanja različitih kulturnih, geopolitičkih i ekonomskih uticaja i interesa na Balkanu

·       opiše geopolitički položaj Balkana

·       opiše prožimanje različitih kulturnih, geopolitičkih i ekonomskih interesa na Balkanu

·       Podela Carstva i doseljavanje Slovena

·       Velika šizma

·       Balkan na razmeđu različitih uticaja (Vizantija, Turska, Zapadna  Evropa)

·       Istočno pitanje

 1. Balkan u geopolitičkoj podeli XX veka

Izumi

 

·       Upoznavanje učenika sa predmetima koje je čovek izumeo i sa njihovom primenom

·       Uočavanje linije razvojnosti izuma

·       Poznavanje ličnosti koje su svojim izumima doprinele promeni slike sveta

·       navede najznačajnije izume čoveka u prošlosti i sadašnjosti

·       opiše razvojnost čovekovih izuma

·       objasni kako je čovek koristio izume

·       poznaje ličnosti čiji izumi su doprineli promeni slike sveta

·       Izumi menjaju sliku sveta

·       Izumi izazivaju otpore

·       Izumi unapređuju privredu i menjaju sliku društva

·       Značajne ličnosti i njihovi izumi

Industrijske revolucije

 

·       Poznavanje ključnih pronalazaka za industrijske revolucije

·       Razumevanje perioda industrijske revolucije

·       Uočavanje značaja promena u privredi i društvu koje su nastale u vreme industrijskih revolucija

·       navede najznačajnije pronalaske u pojedinim industrijskim revolucijama

·       objasni uticaj industrijskih revolucija na razvoj društva

·       opiše promene u odnosima u svetu u vreme industrijskih revolucija

·       objasni značaj industrijskih revolucija na promene u svakodnevnom životu ljudi

·       poznaje ličnosti značajne za industrijske revolucije

·       znati najznačajnije pronalaske u pojedinim industrijskim revolucijama

·       uviđati promene u razvoju privrede zahvaljujući industrijskim revolucijama

·       znati uticaj industrijskih revolucija na razvoj društva

·       znati promene u odnosima u svetu u vreme industrijskih revolucija

·       uočiti značaj industrijskih revolucija na promene u svakodnevnom životu ljudi

·       poznavati ličnosti značajne za industrijske revolucije

 

 

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

TEMA

CILJEVI

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da :

yPREPORUČENI SADRŽAJI  PO TEMAMA

Priče iz starina

·       Upoznavanje verovanja i običaja naroda u prošlosti i sadašnjosti

·       Razumevanje mitova kao predstave sveta u određenom istorijskom vremenu

·       poznaje verske predstave ljudi u prošlosti;

·       poznaje običaje ljudi u prošlosti i sadašnjosti;

·       uoči sličnosti i razlike u običajima verskih zajednica;

·       objasni mit kao obeležje određenog kulturno-istorijskog perioda;

·       objasni biljne i životinjske predstave u mitovima, religiji, običajima, likovnim predstavama...

·       Politeizam, monoteizam – judaizam, hrišćanstvo, islam

·       Post, Božić, Uskrs, slava, Kurban Bajram, Jon Kipur

Problemi savremenog sveta

o   Prepoznavanje problema savremenog sveta

·       uoči promene u svetu u drugoj polovini XX veka koje su izazvane ekonomskim i vojno-političkim pregrupisavanjem;

·       uoči ekološke probleme savremenog sveta

·       uoči tehnološki razvoj savremenog sveta

·       uoči suprotnosti izazvane tehnološkim razvojem savremenog sveta

·       Evropske i svetske institucije

·       Problem siromaštva

·       Ekološki problemi

·       Problemi u obrazovanju

·       Nuklearni otpad

·       Savremena industrija

Znameniti srbi

·       Razumevanje međuzavisnosti pojedinca, društva i kulture u prošlosti i sadašnjosti

·       Sticanje znanja o znamenitim Srbima koji su obeležili epohe u kojima su živeli

·       Razvijanje kritičkog stava prema njihovoj ulozi u društvu

 

·       poznaje načine na koje društvo i kultura utiču na formiranje ličnosti i ponašanja pojedinaca;

·       objasni uloge pojedinca za razvoj nacije, društva i kulture;

·       razlikuje naučno-istorijske od slobodnih i tendecioznih ili mitskih interpretacija

·       Državnici

·       Vladari

·       Pisci

·       Slikari...

Migracije

 

·       Sticanje znanja o migracijama kao konstantnim pojavama u istoriji ljudskog društva;

·       Razumevanje uzročno-posledičnih veza privredno-ekonomskog, političkog i kulturnog razvoja društva u odnosu na migracije.

·       navede osnovne činioce migracija kao društvenih pojava;

·       analizira dinamiku unutar društva koja dovodi do pojačanog kretanja društva;

·       objasni uticaj migracija na svakodnevni život ljudi

·       Pojam i tipovi migracija

·       Najstarije ljudske migracije (praistorijske, biblijske, migracije antičkog sveta)

·       Velika seoba naroda (od Huna do Mađara)

·       Kolonizacija Novog sveta

·       Savremene migracije (privredno-ekonomske, političke, prisilne)

·       Srpske seobe (od Zakarpatja do XX veka)

Vojska,oružje, rat

 

·       Sticanje znanja o oružju, vojsci i ratovima

·       Razvijanje kritičkog stava prema ratu kao društvenoj pojavi

·       opiše razvoj oružja, vojne organizacije i tipove rata;

·       objasni ulogu pojedinca u ratu kao društvenoj pojavi;

·       razlikuje negativne i pozitivne posledice rata;

·       argumentovano diskutuje o ratu kao društvenoj pojavi;

·       karakteristične ratove određene epohe

·       tipove rata (osvajački, odbrambeni, kolonijalni....)

·       najveće vojskovođe i njihovo vreme (npr. Aleksandar Makedonski, Hanibal, Napoleon)

·       karakteristične bitke određenih epoha

·       ratovi XX veka (međunarodne konvencije)

Život i običaji na dvoru

 

Sticanje znanja o životu i običajima na evropskim dvorovima

 

·       objasni ulogu dvora u društvenom, političkom, ekonomskom i kulturnom razvoju države;

·       kritički i analitički sagleda uslovljenost života na dvoru pripadnošću određenom kulturnom području;

·       razlikuje pozitivne i negativne posledice života na dvoru na ukupan društveni razvoj.

·       Pojam monarhije

·       Zapadnoevropski dvor (odabrani primeri i opšta obeležja)

·       Vizantijski dvor (odabrani primeri i opšta obeležja)

·       Osmanlijski dvor (odabrani primeri i opšta obeležja)

·       Srpski dvor (odabrani primeri i opšta obeležja)

 

Srpska revolucija 1804-1835

 

·       Sticanje znanja o srpskoj revoluciji kao najznačajnijem događaju borbe za nacionalno oslobođenje

·       Razumevanje aspekata srpske revolucije kao društvene pojave

 

·       objasni uzroke, tok i posledice srpske revolucije

·       sagleda srpsku revoluciju kao deo širih evropskih zbivanja

·       navede najznačajnije ličnosti i njihovu ulogu u srpskoj revoluciji

·       objasni politički, sociološki i kulturni aspekt srpske revolucije

·       objasni značaj formiranja državnih institucija i kodifikovanog prava i utemeljenja novovekovnih srpskih dinastija

·       Turska na prelazu iz XVIII u XIX vek

·       Buna na dahije

·       Ustanci

·       Društvene i privredne promene u Srbiji

·       Izgradnja moderne srpske države

·       Srpska revolucija u kontekstu evropskih zbivanja

·       Značajne ličnosti revolucije

Kultura srba na prelazu iz xix u xx vek

·       Sticanje znanja o kulturi Srba na prelazu iz XIX u XX vek  

·       Razumevanje različitih kulturnih uticaja na prostoru Srbije

·       Uočavanje međuzavisnosti pojedinca, društva i kulture

 

·       prepozna osnovne karakteristike kulturnog preobražaja kod Srba na prelazu iz XIX u XX vek  

·       razlikuje način života stanovnika grada i sela u odnosu na regiju

·       razlikuje dinamiku promena, načina života pojedinca u odnosu na društvenu pripadnost

·       navede uslove koji određuju kulturne procese

·       objasni način na koje društvene institucije i institucije kulture služe zadovoljenju ličnih i zajedničkih potreba

·       obrazovanje kod Srba

·       novi umetnički pravci u :književnosti, likovnoj umetnosti, arhitekturi, muzici (romantizam, realizam, impresionizam)

·       kultura života u gradu i selu

·       evropeizacija Srbije

 

Srpske dinastije

·       Sticanje znanja o istorijskom periodu kojem odabrana dinastija pripada

·       Sticanje znanja o ulozi i značaju dinastije za epohu kojoj pripada

·       odredi epohu kojoj dinastija pripada

·       opiše pojedinca, pripadnika odabrane dinastije, i njegovu ulogu u nacionalnom i evropskom kontekstu

·       kritički se odnosi prema mestu i ulozi dinastije i pojedinca, pripadnika dinastije (vladar),  u istorijskom razvitku Srba

·       opiše uticaj dinastije na politički, ekonomski i kulturni razvitak države

·       Pojam dinastije i principi nasleđivanja

·       Uloga dinastije i pojedinaca u političkom, privrednom i kulturnom razvitku Srbije

·       Dinastički sukobi

 

Građanske revolucije-put ka modernoj naciji

 

·       Negovanje svesti o nacionalnoj pripadnosti i razvijanje duha tolerancije prema pripadnicima drugih nacija

·       objasni pojam nacije i proces njenog razvoja

·       analizira pozitivne i negativne aspekte procesa stvaranja nacije na primeru sopstvenog naroda

·       objasni značaj građanskih revolucija za razvoj nacije

·       razlikuje nacionalizam, šovinizam i patriotizam

·       Pojam nacije kroz ideje Francuske građanske revolucije

·       Ideje Francuske građanske revolucije u revolucionarnim pokretima evropskih nacija

·       Nacionalno ujedinjenje (Nemačka, Italija.....)

·       Srpsko nacionalno pitanje i nacionalna pitanja u tri velika carstva (Rusija, Austro-Ugarska, Turska)

·       Nacionalizam, šovinizam, patriotizam

·       Nacija danas

Balkan između istoka i zapada

 

·       Razumevanje prožimanja različitih kulturnih, geopolitičkih i ekonomskih uticaja i interesa na Balkanu

·       opiše geopolitički položaj Balkana

·       opiše prožimanje različitih kulturnih, geopolitičkih i ekonomskih interesa na Balkanu

·       Podela Carstva i doseljavanje Slovena

·       Velika šizma

·       Balkan na razmeđu različitih uticaja (Vizantija, Turska, Zapadna  Evropa)

·       Istočno pitanje

 1. Balkan u geopolitičkoj podeli XX veka

Izumi

 

·       Upoznavanje učenika sa predmetima koje je čovek izumeo i sa njihovom primenom

·       Uočavanje linije razvojnosti izuma

·       Poznavanje ličnosti koje su svojim izumima doprinele promeni slike sveta

·       navede najznačajnije izume čoveka u prošlosti i sadašnjosti

·       opiše razvojnost čovekovih izuma

·       objasni kako je čovek koristio izume

·       poznaje ličnosti čiji izumi su doprineli promeni slike sveta

·       Izumi menjaju sliku sveta

·       Izumi izazivaju otpore

·       Izumi unapređuju privredu i menjaju sliku društva

·       Značajne ličnosti i njihovi izumi

Industrijske revolucije

 

·       Poznavanje ključnih pronalazaka za industrijske revolucije

·       Razumevanje perioda industrijske revolucije

·       Uočavanje značaja promena u privredi i društvu koje su nastale u vreme industrijskih revolucija

·       navede najznačajnije pronalaske u pojedinim industrijskim revolucijama

·       objasni uticaj industrijskih revolucija na razvoj društva

·       opiše promene u odnosima u svetu u vreme industrijskih revolucija

·       objasni značaj industrijskih revolucija na promene u svakodnevnom životu ljudi

·       poznaje ličnosti značajne za industrijske revolucije

·       znati najznačajnije pronalaske u pojedinim industrijskim revolucijama

·       uviđati promene u razvoju privrede zahvaljujući industrijskim revolucijama

·       znati uticaj industrijskih revolucija na razvoj društva

·       znati promene u odnosima u svetu u vreme industrijskih revolucija

·       uočiti značaj industrijskih revolucija na promene u svakodnevnom životu ljudi

·       poznavati ličnosti značajne za industrijske revolucije

Naziv modula: TESTIRANJE I DIJAGNOSTIKA MEHATRONSKIH SISTEMA M 13

Trajanje modula: 185 časova

Razred: Četvrti

 

CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI  MODULA

 • Osposobljavanje učenika da  samostalno testira i dijagnostikuje  mehatronske sisteme

1. vizuelno proveri ispravnost mašine

2. sakupi relevantne informacije o mašini/sistemu i nastalom kavaru

3. proveri  napajanje elektro-ormana strujom, napajanje pogonskog dela i upravljačkog bloka i isključi izvore napajanja, po potrebi

4. proveri ispravnost upravljačkog bloka, aktuatora, hidrauličnog agregata, jedinice za pripremu vazduha, cevne vodove i priključke na curenje

5. razlikuje vrste i odabere odgovarajući test-program

6. opiše proceduru testiranja

7. testira  sistem po propisanoj proceduri od strane proizvođača

8. proceni, nakon testiranja, bezbednost i sigurnost sistema

9. dijagnostikuje kvar i utvrdi vrstu greške

10. opiše vrste karakterističnih kvarova u mehatronsklim sistemima

11. podesi/postavi parametre sistema

12. vodi evidenciju

13. razume važnost testiranja i dijagnostikovanja i obavlja ih na savestan, odgovoran i efikasan način

 • Šeme karakterističnih instalacija sistema
 • Testovi:

-vrste

-načini izbora testa

-uloga izabranog testa

-način primene testa

 • Kvarovi:

-tipični kvarovi u sistemu

-načini lociranja kvarova

-uzroci kvarova

-analiza kvara

-vrste intervencije u zavisnosti od kvara

 • Postupci testiranja i ispitivanja ispravnosti električnih, elektronskih, hidrauličkih, pneumatskih  i mehaničkih komponenti

-procedure testiranja prema putstvu proizvođača

-vrste testiranja i ispitivanja (periodično, preventivno i dijagnostičko)

-analiza rezultata testiranja

 • Podešavanje/postavljanje parametara sistema:

-karakteristični parametri

-načini podešavanja/postavljanja

 • Greške u sistemima:

-vrste grešaka

-karakteristične greške

-mogući načini otklanjanja grešaka

 • Sastavljanje lista i izveštaja

Naziv modula: ODRŽAVANJE I MONTAŽA MEHATRONSKIH SISTEMA M14

Trajanje modula: 185 časova

Razred: Četvrti

ЦИЉЕВИ МОДУЛА

ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  МОДУЛА

 • Оспособљавање ученика да  самостално одржава и монтира компоненте мехатронских система

 

1.припрема; радни простор, алат, документацију, мерну опрему, пробни сто

2.одабере и  користи каталоге произвођача мехатронског система и његових компоненти и одговарајуће замене (упоредне табеле)

3.анализира шему повезивања

4.повезује елементе мехатронског система

5.донесе одлуку о интервенцији на основу спроведене процедуре дијагностиковања

6.процени да ли су оштећења компоненте таква да  је логично радити поправку

7.утврди неопходне процедуре за отклањање квара

8.изабере најповољнији метод демонтаже компоненте која је у квару и потребне алате, прибор и помоћна средства, у складу са препорукама и прописима произвођача

9.обезбеди исправне делове система од оштећивања при демонтажи неисправних компоненти

 1. демонтира дотрајале и неисправне компоненте по прописаној/препорученој процедури
 2. очисти, одмасти и подмаже компоненте мехатронског система
 3. обезбеди цевоводе и прикључке од истицања радног флуида
 4. замени компоненте, радне флуиде и мазива према упутству произвођача опреме
 5. састави спецификацију и требује замењене делове
 6. подеси/постави и коригује параметре система према спецификацији произвођача
 7. замени елементе који су одрадили прописани број часова преме планском превентивном одржавању
 8. евидентира сваку интервенцију одржавања
 9. примени мере заштите на раду
 10. разуме важност одржавања и монтаже и те послове обавља на савестан, одговоран и ефикасан начин
 • Безбедност људи и опреме у процесу одржавања и монтаже мехатронских система.
 • Примена стандарда и упутстава произвођача
 • Анализа шема мехатронских система
 • Принципи и логика демонтаже и монтаже
 • Методе и опрема за чишћење, одмашћивање и подмазивање компоненти мехатронских система
 • Врсте отказа и кварова, начини и оправданост отклањања кварова на компоненатама нехатронских система
 • Поступци отклањања кварова на карактеристичним компоненатама  мехатронског система
 • Поступци превентивног одржавања
 • Подешавање/постављање параметара мехатронског система
 • Кварови и оштећења као последица погрешног одржавања и монтаже мехатронских система

 

Пројектни задаци

1. Поступак за отклањање типичног или конкретног квара

2. Отклањање квара на дидактичкој опреми (симулација)

Naziv modula: MEHATRONSKI SISTEMI 2  M 12b

Trajanje modula: 123 časa

Razred: Četvrti

CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI  MODULA

 • Osposobljavanje učenika da  identifikuje mehatronski sistem u procesnoj industriji i objasni njegovo funkcionisanje
 • Osposobljavanje učenika za puštanje u rad mehatronskog sistema posle montaže ili remonta

 

 1. prepozna mehatronski sistem na osnovu dokumentacije ili vizuelno (ukoliko dokumentacije nema ili je nekompletna)
 2. identifikuje komponente karakterističnih mehatronskih sistema:
  - sistem snabdevanja energijom
  - sistem dopreme sirovina
  - sistema za unos sirovine (doziranje i mešanje)
  - sisteme karakteristične za sam proces
  - transportni sistemi
  - sistem pakovanja proizvoda
  - sistem skladištenja sa praćenjem stanja
 3. objasni ulogu i značaj pojedinih komponenti mehatronskog sistema:
  - sistem snabdevanja energijom
  - sistem dopreme sirovina
  - sistema za unos sirovine (doziranje i mešanje)
  - sisteme karakteristične za sam proces
  - transportni sistemi
  - sistem pakovanja proizvoda
  - sistem skladištenja sa praćenjem stanja
 4. objasni princip rada navedenih mehatronskih sistema
 5. predloži odgovarajuću zamenu pojedinih komponenti bez uticaja na rad mehatronskog sistema
 6. predloži rešenje za postavljanje kratkih veza (by pass)  radi omogućavanja rada  dela mehatronskog sistema
 7. napravi šemu postojećeg mehatronskog sistema
 8. sagleda dodatne mogućnosti mehatronskog sistema
 9. usvoji logiku gradnje mehatronskog sistema
 10. proveri logiku rada mehatronskog sistema probnim radnim ciklusom
 • Osnovni tipovi mehatronskih sistema i logika funkcionisanja
 • Razvodna postrojenja, kotlovska postrojenja, kompresorske stanice:
  - vrste
  - princip rada
  - upotrebne karakteristike
 • Izmenjivači toplote:
  - vrste
  - princip rada
  - upotrebne karakteristike
 • Transport fluida i rasutog materijala (praškastog):
  - vrste
  - princip rada
  - upotrebne karakteristike
 • Uređaji karakteristični za procese:
  - hemijska industrija (naftna industrija, kozmetička industrija, farmaceutska...)
  - prehrambena industrija (mlekare, pekare, pivare, ...
  - ostale procesne industrije (cementare...
 • Transportni sistemi:
  - vrste
  - princip rada
  - upotrebne karakteristike
 • Sistemi pakovanja i etiketiranja:
  - vrste
  - princip rada
  - upotrebne karakteristike
 • Sistemi skladištenja:
  - vrste
  - praćenje stanja
 • Praktični problemi